تغییر نسبت آموزش و تست و اعتبارسنجی (trainratio و valratio و testRatio )

در حال نمایش یک نتیجه