تقسیم داده ها به دو قسمت داده های آموزش و داده های تست

نمایش یک نتیجه