ساختن تابع تبديل و مدلهاي zero/pole/gain

نمایش یک نتیجه