0935-438-2544

فيلم آموزشي جامع و كامل Abaqus

(دیدگاه 7 کاربر)

39,000 تومان

توضیحات

نرم افزار آباکوس (ABAQUS) چیست؟

نرم افزار ABAQUS نرم افزاری بسیار قدرتمند برای تحلیل های المان محدود می‌باشد. این نرم افزار بطور گسترده ای در صنعت اتومبیل سازی ، هوافضا ، عمران و صنایع ساخت کالاهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین این بسته نرم‌افزاری به خاطر قابلیت گسترده در مدل سازی مواد مختلف و نیز توانائی سفارشی کردن (Customize) آن بوسیله برنامه نویسی، در محیطهای تحقیقات آکادمیک بسیار محبوبیت دارد. در ابتدا ABAQUS برای بررسی رفتارهای فیزیکی غیرخطی طراحی شده است. در نتیجه این بسته ی نرم افزاری دارای گستره ی وسیعی از مدل های مواد می باشد. این نرم‌افزار دارای شهرت منحصر به فردی در زمینه تکنولوژی کیفیت میباشد و بطورکلی، نرم افزاری قابلیت اطمینان می‌باشد.

در دنیای صنعتی امروز، روش های تحلیلی و تقریب های مهندسی در مسایل پیچیده مهندسی کمتر استفاده می شود. از این رو حل مسایل صنعتی هر روز بیش از پیش خود را وابسته به روش های حل عددی همچون روش اجزای محدود می بیند. نرم افزارهای متعددی برای استفاده از این روش طراحی و به بازار ارائه شده اند. در این میان آباکوس به دلیل مدل سازی قوی، تحلیل دقیق و سرعت بالای این نرم افزار، آن را به یک نرم افزار اجزای محدود ممتاز تبدیل کرده است.

آباکوس یک نرم افزار شبیه ساز بسیار قدرتمند جهت تحلیل مسائل مهندسی می باشد. اساس کار این نرم افزار روش اجزای محدود بوده و محدوده وسیعی از مسائل مهندسی را می توان با استفاده از آن تحلیل کرد . در آباکوس مجموعه کاملی از المان های مختلف وجود دارد که این المان ها شبیه سازی بیشتر مواد و سازه های مهندسی در این نرم افزار را ممکن می سازد.

در آباکوس می توان انواع فلزات ، لاستیک ها ، پلیمر ها ، کامپوزیت ها ، بتون های تقویت شده ، انواع فوم های مختلف ، مواد زئوتکنیک مانند خاک و . . . را مدل کرد.

در این نرم افزار می توان بسیاری از مسائل مهندسی همانند مسائل سازه ای ، انتقال حرارت ، انتقال جرم ، آنالیز کوپله حرارتی- جا به جایی ، آنالیز کوپله حرارتی- الکتریکی ، آکوستیک ، مکانیک خاک ، آنالیز پیزو الکتریک ، آنالیز الکترو مغناطیسی و دینامیک سیالات را شبیه سازی نمود به همین سبب بیشتر مسائل در حوزه مهندسی مکانیک ، مهندسی عمران ، مهندسی هوا و فضا ، مهندسی مواد در آباکوس قابل تحلیل خواهند بود.

تاریخچه و کاربرد نرم افزار آباکوس Abaqus چیست؟

نرم افزار آباکوس در سال 1978 توسط Paul Sorensen ، Bengt Karlsson وDavid Hibbitt ایجاد شد؛ در ابتدا برای کاربرد در انرژی هسته ای و مهندسی حفاری طراحی شده بود چرا که مهندسین در این شاخه ها به ابزاری برای مطالعه مسائل پیچیده و غیر خطی نیاز داشتند. از آنجا که این نرم افزار بر اساس مسائل غیر خطی بنا گذاری شده توانایی بالایی جهت شبیه سازی جهان واقعی دارد. اباکوس به کاربر توانایی مدل کردن پیچیده ترین پدیده ها را با در نظر گرفتن اثرات بسیار ظریف می دهد. بدین ترتیب با توسعه دامنه وسیع صنایع در سالهای 1980 تا 1990 این نرم افزار به عنوان نرم افزار منتخب در میان سایر نرم افزار ها جایگاه ویژه ای یافت.

نظر به اینکه ABAQUS یک ابزار مدلسازی عمومی و گسترده می باشد، استفاده از آن تنها محدود به تحلیل های مکانیک جامدات و سازه (تنش – تغییر مکان ) نمی شود.
با استفاده از این نرم افزار می توان مسایل مختلفی نظیر انتقال حرارت، نفوذ جرم، تحلیل حرارتی اجزاء الکتریکی، اکوستیک، مکانیک خاک و پیزو الکتریک را مورد مطالعه قرار داد.

استفاده از نرم افزار ABAQUS با وجود اینکه مجموعه قابلیتهای بسیار گسترده ای را در اختیار کاربر قرار می دهد، کار نسبتا ساده ای می باشد. پیچیده ترین مسایل را می توان به آسانی مدل کرد. به عنوان مثال مسایل شامل بیش از یک جزء را می توان با ایجاد مدل هندسی هر جزء و سپس نسبت دادن رفتار ماده مربوطه به هر جزء و سپس مونتاژ اجزاء مختلف مدل کرد.

در اغلب مدلسازی ها، حتی مدلهای با درجه غیر خطی بالا، کاربر می بایست تنها داده های مهندسی نظیر هندسه مساله، رفتار ماده مربوط به آن، شرایط مرزی و بار گذاری آن مساله را تعیین کند. در یک تحلیل غیر خطی، ABAQUS به طور اتوماتیک میزان نمو بار و تلرانسهای همگرایی را انتخاب و همچنین در طول تحلیل مقادیر آنها را جهت دستیابی به یک جواب صحیح تعدیل می کند. در نتیجه کاربر بندرت می بایست مقادیر پارامترهای کنترلی حل عددی مساله را تعیین کند.

ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ABAQUS و ANSYS ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﺮ دو ﻧﺮم اﻓﺰار روش اﺟﺰاء ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ آﺑﺎﮐﻮس ﺟﻮابﻫﺎی درﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﺴﯿﺲ ﺟﻮابﻫﺎی ﻏﻠﻂ!
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ دو اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺎﻫﺮ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی آﺑﺎﮐﻮس و اﻧﺴﯿﺲ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ آن را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ، ﺟﻮابﻫﺎی ﻫﺮ دو ﯾﮑﺴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﺧﺘﻼف اﻧﺪﮐﯽ در دﻗﺖ ﺟﻮاب اﯾﻦ دو ﻧﺮم اﻓﺰار وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ و روش ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت در اﯾﻦ دو ﻧﺮم اﻓﺰار.
اﯾﻦ دو ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ رﻗﯿﺐ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺬا در ﻫﺮﮐﺪام ﺑﺮﺧﯽ آﭘﺸﻦﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ. ﻣﺜﻼ ﻣﺒﺤﺚ XFEM ﮐﻪ ﺗﺌﻮری آن ﺗﺎزه در ﺳﺎل 1999 ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﻧﺮم اﻓﺰار آﺑﺎﮐﻮس وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻣﺎ در اﻧﺴﯿﺲ وﺟﻮد ﻧﺪارد. و یا ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻮاد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ Smart Material در اﻧﺴﯿﺲ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ در آﺑﺎﮐﻮس ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ آنرا ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 85% ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ دو ﻧﺮم اﻓﺰار ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ.

1- ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار آﺑﺎﮐﻮس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﯿﺲ دارد اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ پسندتر از اﻧﺴﯿﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ روﻧﺪ ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻧﺮم اﻓﺰار ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، در آﺑﺎﮐﻮس ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖﺗﺮ از اﻧﺴﯿﺲ اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺘﯿﺎ، ﺳﺎﻟﯿﺪورک و آﺑﺎﮐﻮس ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻟﺬا ارﺗﺒﺎط ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ وﺟﻮد دارد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺑﺎﮐﻮس را ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و اﻧﺴﯿﺲ را ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ. ﯾﻌﻨﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار آﺑﺎﮐﻮس ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد.

2- ﯾﮑﯽ از ﻣﺰﯾتهای ﻧﺮم اﻓﺰار اﻧﺴﯿﺲ، ﮐﺎرﺑﺮی آﺳﺎن ﺑﺎ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ آن ﯾﻌﻨﯽ APDL ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖﺗﺮ از ﺗﺤﻠﯿﻞ آنﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن Python در آﺑﺎﮐﻮس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﻪ زﺑﺎن Python در آﺑﺎﮐﻮس ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از APDL اﻧﺴﯿﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ Python آﺑﺎﮐﻮس ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮارﺗﺮ از APDL اﻧﺴﯿﺲ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﮐﺎﻓﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺒﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺮماﻓﺰار ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ. ﺷﺎﯾﺪ اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﺮﻓﻪای اﻧﺴﯿﺲ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﯿﺲ ﺑﻬﺘﺮ از آﺑﺎﮐﻮس اﺳﺖ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ . اﯾﻦ ﻗﻀﺎوت ﺑﯿﺸﺘﺮ از روی ﺗﻌﺼﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻨﻄﻖ . اﻣﺎ اگر شما برای اولین بار قصد انتخاب و یادگیری یکی از این دو نرم افزار را دارید، ﺗﻮﺻﯿﻪ می کنیم ﻧﺮم اﻓﺰار آﺑﺎﮐﻮس را اﻧﺘﺨﺎب کنید.

المانها در ABAQUS

با توجه به مهم بودن نوع تکنیک مش بندی و نیز نوع المان مورد استفاده، کاربر می بایست اطلاعات بیشتری در زمینه المان ها داشته باشد. طیف وسیعی از المانها در ABAQUS قابل استفاده است که از این جهت توانایی بسیار زیادی را به کاربر می دهد تا بتواند انواع مختلف مسایل را مدل کرده و تحلیل نماید. پنج ویژگی یک المان که رفتار آن را معین می سازند: 1- خانواده 2- درجات آزادی 3- تعداد گره ها 4- روش فرمول بندی 5- روش انتگرال گیری

اصول ABAQUS

به طور کلی هر تحلیل اجزاء محدود شامل سه مرحله است: 1- پیش پردازش 2- حل مسئله 3- پس پردازش در همه نرم افزارهای اجزاء محدود این سه مرحله اصلی انجام می شود و تنها تفاوت آنها در نحوه انجام آن است.

محیط های نرم افزار ABAQUS

نرم افزار ABAQUS/CAE به محیط¬های ده گانه¬ای تقسیم شده است. این محیط¬ها عبارتند از:
1- محیط Part: در این محیط کار مدلسازی هندسی قطعات انجام می گیرد.
2- محیط Property: در این محیط کار تعریف خصوصیات مواد مورد تحلیل، تعریف پروفیل سطح مقطع، نسبت دادن خواص تعریف شده به قطعات و…. انجام می گیرد.
3- محیط Assembly: در این محیط کار مونتاژ قطعات مختلف در صورت وجود در یک تحلیل انجام می گیرد. در واقع موقعیت هندسی قطعات را کاربر تعیین می کند.
4- محیط Step: در این محیط گامهای حل مساله انتخاب می شوند. در اینجاست که کاربر نوع حل گر را نیز مشخص می کند.
5- محیط Interaction: در این محیط خاصیت فیزیکی تماس بین سطوح تعیین می شود.
6- محیط Load: در این محیط بارگذاری و شرایط مرزی تعیین می گردد.
7- محیط Mesh: در این محیط کار المان بندی مدل انجام می شود.
8- محیط Job: در این محیط با تعریف یک job، کاربر شروع حل مسئله را به پردازشگر اعلام می¬کند.
10- محیط Visualization: در این محیط کاربر نتایج حل را مشاهده می کند.

چرا نرم افزار آباکوس را انتخاب کنیم؟

درمیان نرم افزارهای زیادی که برمبنای روش اجزاء محدود عمل می کنند، یکی از معتبرترین و قویترین نرم افزارهایی است که مهندسان و محققان ازآن به عنوان ابزاری سودمند در جهت رفع نیازهای خود بهره می گیرند،ABAQUS است. از مزایای این نرم افزار نسبت به دیگر نرم افزارهای موجود می توان به موارد زیر اشاره نمود:

– توان بالای تحلیل مسائل غیر خطی نظیر رفتارپلاستیک وتغییر شکلهای بزرگ
– تحلیل شکست قطعات ورشد ترک علاوه برجوانه زنی که بدین ترتیب می توان رشد دینامیکی ترک را درمواد ایزوتروپ ومواد مرکب پیش بینی نمود.
– دارا بودن قابلیت های ویژه در حوزه مسائل مربوط به مواد کامپوزیت
– توانایی حل مسائل گوناگون به دو روش ضمنی وصریح
– وجود زیر برنامه های مختلف در این نرم افزار و دسترسی آسان به آنها که بدین ترتیب می توان از تئوری های به کار رفته در حل هر مساله آگاهی یافت.

به طوری که سهولت دستیابی و فهم نحوه عملکرد زیر برنامه های این نرم افزار موجب گشته تا مجامع دانشگاهی بین المللی ازآن بیش از نرم افزارهای دیگر در مقاله های علمی منتشر شده استفاده کنند. این بدین معنا است که کاربر می تواند تمام زیر برنامه های مرتبط با موضوع کارخود را درمحیط نرم افزار تغییر داده ودرحقیقت ازآن به نفع خود استفاده کند.

مثال هایی از مسائل قابل حل با نرم افزار آباکوس Abaqus

– کامپوزیت‌ها
– لاستیک ها و فوم ها
– تایرها
– مکانیزم ها
– اتصالات
– مکانیک خاک و بتن
– کامپوزیت‌ها
– بارگذاری سیکلی
– مدلسازی اندرکنش میان سیال و جامد FSI
– مکانیک آسیب و ضربه
– مکانیک شکست
– کمانش و پس کمانش
– شکل‌دهی فلزات
– بدنه و سیستم تعلیق خودرو
– مکانیک انفجار و آگوستیک
– انتقال حرارت
– آنالیز حساسیت
– بهینه سازی

كامل ترين و جامع ترين آموزش abaqus در ايران

مدت زمان  : 16 ساعت

ارسال لینک های دانلود به ایمیل شما

 

 

فصل اول : آشنايي با نرم افزار abaqus

 

معرفي نرم افزار abaqus

معريف نوار عنوان و نوار ابزار

معرفي نوار ماژول و جعبه ابزار

معرفي خط فرمان و درخت مدل سازي

معرفي پنجره نمايش و پنجره اعلان

آشنايي با منوي File

آشنايي با منوهاي View و Viewpoint و Model  و Help

بررسي محصولات نصب شده در abaqus

فصل دوم : بررسي ماژول Sketch

 

آشنايي با ماژول sketch

ايجاد يك ترسيم ساده در محيط sketch

ترسيم خطوط ساختاري

اندازه گيري و ويرايش ترسيم ها

ابزار سايه سازي

ايجاد يك آرايه از شكل ها

ذخيره سازي و بازگشايي طرح اوليه

قيدها

تنظيمات محيط sketch

مديريت sketch

فصل سوم : بررسي ماژول Part

ايجاد يك قطعه جديد

شكل و نوع عمكليات ترسيم قطعه : شكل solid

شكل wire و shell و point

ويرايش مدل هندسي و مديريت قطعات

افزودن يك مدل solid

افزودن يك مدل shell

افزدون يك مدل wire

برش دادن يك شكل به روش extrude و revolve

برش دادن يك شكل به روش sweep

برش دادن يك شكل به روش Loft و ابزار circular hole

ويرايش زوايا

آشنايي با دسته ابزارهاي Partition

مجموعه ابزار Datum

ابزار Geometry Edit

ابزار Midsurface

فصل چهارم : بررسي ماژول Property

تعريف خصوصيات ماده

ايجاد يك Section نوع جامد

ايجاد يك section نوع پوسته

ايجاد يك section نوع تير و fluid

نسبت دادن يك section به نواحي قطعات

ايجاد كامپوزيت

ايجاد پروفايل

اختصاص دادن جهت مواد و تيرها

ايجاد skin

ايجاد تقويت كننده

قابليت هاي كابردي ماژول property

فصل پنجم : بررسي ماژول assembly

ايجاد نمونه

مشابه سازي خطي

مشابه سازي شعاعي

جابجايي مدل

ايجاد قيود به روش parallel face

ايجاد قيود به روش face to face

ايجاد قيود به روش لبه هاي موازي و روش edge to edge

ايجاد قيود به روش هم محوري و روش نقطه مشترك

فصل ششم: بررسي ماژول step

روند ايجاد step

تحليل هاي عمومي يا general

تحليل هاي خطي يا Linear Perturbation analysis

مديريت گام step manager

تعيين نتايج خروجي مدنظر از انجام تحليل

بررسي Field Output

بررسي History Output

قابليت هاي كابردي ماژول step

فصل هفتم : بررسي ماژول interaction

ماژول interaction

انواع برهم كنش ها

نحوه ايجاد نمودن تعادل

آشنايي با interaction property

ايجاد قيود

يافتن جهت تماس Final Contact Pair

connection builder اتصال دهنده ها

ايجاد رابطه ها

ايجاد connection section

ايجاد connection assignment

رفتارهاي حاكم بر رابطه ها

آشنايي با مفهوم wire Feature و مفهوم Fasteners

مفهوم و قابليت Crack Spring dash pots و Amplitude

فصل هشتم : بررسي ماژول Load

اعمال بارگذاري يا Loading

اعمال يك بار فشاري

نحوه اعمال بار متمركز

نحوه اعمال گشتاور

اعمال نيروي حجمي و نيروي خطي

اعمال نيروي وزني و بار تنش صفحه اي

نحوه اعمال بار فشاري گسترده Shell Edge Load و Surface Traction

شرايط مرزي دما

اعمال شتاب و اعمال Fluid

ايجاد جريان الكتريكي

تعريف نفوذ جرمي

ايجاد شرايط مرزي

اعمال ميدان

فصل نهم : بررسي ماژول Mesh

مفهوم دانه بندي و نحوه ايجاد دانه بندي قطعات

آشنايي با نحوه دانه بندي لبه ها

مفهوم مش بندي قطعات

آشنايي با بخش انتخاب شكل المان يا element shape

آشنايي با مش بندي منظم

مش بندي به روش sweep

مش بندي آزاد

مش بندي bottom-up

وابستگي مش -هندسه

مش بندي اجسام سه بعدي با تگنيك هاي مختلف

تعيين الگوريتم مش بندي

اختصاص و تعيين نوع المان

بازبيني المان يك مش

فصل دهم : بررسي ماژول Job

مراحل اصلي در تحليل يك مدل

تعريف يك Job

ويرايشگر Job

مديريت job manager

دكمه result

مفاهيم adaptive Co-excution

فصل يازدهم : بررسي ماژول visualization

طرح مدل تغيير شكل يافته و تغيير شكل نيافته و ترسيم كانتور

انتخاب طرح هاي كانتور

contour plot option

symbol plot

Material Orientation

نمايش چندين حالت طرح

انيمشين

ايجاد يك سيستم مختصاتي

ايجاد XY data

ايجاد خروجي ميداني

نمايش يك مقطع برش

جعبه ابزار free body

بررسي job diagnostics

فصل دوازدهم : آشنايي با روش برنامه نويسي در abaqus

فرايند تحليل با abaqus

اجزاي مدل تحليلي abaqus

ساختار كلي فايل ورودي تحليل

ايجاد يك فايل ورودي نمونه

داده هاي تاريخچه در فايل ورودي

ارزيابي فايل ورودي

اجراي تحليل و نتايج

مرحله پس پردازش

مرحل مدلسازي با Abnaqus/CAE

فصل سيزدهم : تحليل آكوستيك يك مافلر (Mafler)

تعريف مسئله

تعييم خواص ماده

بخش مونتاژ قطعات و بخش step

بخش interaction و بخش load

بخش job و mesh و visualization

تحليل آكوستيكي

بخش property

بخش assembly و بخش step

بخش interaction

بخش load و mesh

بخش job و visualization

فصل چهاردهم : آناليز سه بعدي تير

ايجاد عضو يا طرح اوليه

ايجاد خواص براي قطعه

مرحله مونتاژ كردن قطعه و مرحله  step

مرحله بارگذاري و ايجاد شرايط مرزي

مرحله مش بندي

انجام تحليل

نمايش خروجي به صورت انيمشين

فصل پانزدهم : تحليل ورق حاوي ترك

ايجاد خواص قطعه

مش بندي

مونتاژ قطعه

ايجاد گام هاي تحليل

بر هم كنشي

بارگذاري و ايجاد شرايط مرزي

تحليل نهايي

 


پيش نمايش 1


لینک دانلود (کیفیت بالا)


پيش نمايش 2


لینک دانلود (کیفیت بالا)


پيش نمايش 3


لینک دانلود (کیفیت بالا)


پيش نمايش 4


لینک دانلود (کیفیت بالا)


پيش نمايش 5


لینک دانلود (کیفیت بالا)

تصاويري از محيط اين فيلم آموزشي :

 

abaqus training pachage 1

 

abaqus training pachage 2

 

abaqus training pachage 3

 

abaqus training pachage 4

7 دیدگاه برای فيلم آموزشي جامع و كامل Abaqus

 1. سعید سلطانی

  سلام برای مواد ویسکو الاستیک مثال حل شده ندیدم مثلا” لوله پلی اتیلن

  • ایران متلب

   سلام

   سرفصل ها گذاشته شده است. چك بفرماييد.

 2. yazdan

  salam man alan in packe amoozeshio kharidam ama hich linke downloadi vojud nadare. va baram hich linki email nashode. chejuri bayad in film ro begiram?

  • ایران متلب

   با سلام و احترام
   لطفا ایمیل خود را چک بفرمایید. لینک های دانلود صحیح برای شما ایمیل شد.
   از طولانی شدن زمان ارسال لینک های دانلود معذرت خواهی می کنیم.

 3. امیرحسین کلاهدوزان

  سلام من این پک را خریداری کردم ولی هنوز برای من ارسال نشده است لطفا راهنمایی فرمایید

  • ایران متلب

   با سلام و احترام
   لینک های دانلود فیلم آموزشی abaqus برای شما ایمیل شد.

 4. محمد

  خیلی خوب بود

 5. adelio

  یکی از بهترین محصولاتی که خریدم
  سپاس

 6. falahiani

  با عرض سلام و خسته نباشید. خواستم یه تشکر خیلی ویژه ای داشته باشم واسه آموزش خیلی خیلی عالیتون، واقعا دستتون درد نکنه آموزشتون خیلی خوبه و به بقیه دوستان هم توصیه می کنم حتما این آموزش رو تهیه کنن.

 7. Alii

  سلام ببخشید فایلای اموز بصورت ویدئو با فرمت mkv یا mp4 هستن یا بصورت نرم افزاری؟؟؟

  • ایران متلب

   سلام
   فایل ویدئویی

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسه محصول: abaqu20s دسته: برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,