استانداردها و نحوه میترینگ

توضیحات

سرفصل

1. شرح مختصری بر FLOW ELEMENTها
2. اهمیت اندازه گیری مشتقات نفتی و گازی
3. انواع سیستمهای اندازه گیری مشتقات نفتی و گازی
4. معرفی استانداردهای اندازه گیری مشتقات نفتی و گازی صنعت نفت
5. مفاهیم کالیبراسیون
6. انواع میترها و مزایا و معایب آنها
7. انتخاب میتر در نقل و انتقال مشتقات نفتی و گازی
8. انواع PROVERها و تجهیزات جانبی آنها
9. سیستمهای میترینگ و تجهیزات جانبی آنها
10. محاسبات مشتقات نفتی و گازی و روش استفاده از جداول
11. PROVING METER
12. PROVING PROVER
13. محاسبات PROVER

زير فصل

1-1-انواع اريفيس ها
1-2 – لوله ونچوري
1-3- لوله پيتوت
1-4- فلو نازل
1-5- روش هاي توتالايزر