نصب کمپایلر C و ++C در پایتون

توضیحات

زبان پایتون یکی از زبان های برنامه نویسی است که بسیار مورد علاقه برنامه نویسان سراسر دنیا قرار گرفته است و هم اکنون کتابخانه های بسیار زیادی برای استفاده از این زبان برنامه نویسی نوشته شده است.

تعدادی از این کتابخانه ها ابتدا در C یا ++C نوشته شده اند و سپس با کمپایلر برای پایتون قابل استفاده شده اند. برای استفاده از این کتابخانه ها باید کمپایلر مورد نظر را نصب کنید تا بتوانید این کتابخانه ها را اجرا کنید. ما در این فیلم آموزشی قصد داریم به شما نحوه نصب صحیح و درست این کمپایلر را آموزش دهیم. این راه حل بعد از تست و آزمایش برای شما تهیه شده است.

خطاهایی که اگر این کمپایلر را نداشته باشید ممکن است ببینید :

 

LINK : fatal error LNK1158: cannot run ‘rc.exe’ error: command ‘C:\\Program Files (x86)\\Microsoft Visual Studio 14.0\\VC \\BIN\\x86_amd64\\link.exe’ failed witTraceback (most recent call last): File “C:\Users\twins\Anaconda3\lib\site-packages\pip\basecommand.py”, line 215, in main status = self.run(options, args) File “C:\Users\twins\Anaconda3\lib\site-packages\pip\commands\install.py”, line 335, in run wb.build(autobuilding=True) File “C:\Users\twins\Anaconda3\lib\site-packages\pip\wheel.py”, line 749, in build self.requirement_set.prepare_files(self.finder) File “C:\Users\twins\Anaconda3\lib\site-packages\pip\req\req_set.py”, line 380, in prepare_files ignore_dependencies=self.ignore_dependencies)) File “C:\Users\twins\Anaconda3\lib\site-packages\pip\req\req_set.py”, line 554, in _prepare_file require_hashes File “C:\Users\twins\Anaconda3\lib\site-packages\pip\req\req_install.py”, line 278, in populate_link self.link = finder.find_requirement(self, upgrade) File “C:\Users\twins\Anaconda3\lib\site-packages\pip\index.py”, line 465, in find_requirement all_candidates = self.find_all_candidates(req.name) File “C:\Users\twins\Anaconda3\lib\site-packages\pip\index.py”, line 423, in find_all_candidates for page in self._get_pages(url_locations, project_name): File “C:\Users\twins\Anaconda3\lib\site-packages\pip\index.py”, line 568, in _get_pages page = self._get_page(location) File “C:\Users\twins\Anaconda3\lib\site-packages\pip\index.py”, line 683, in _get_page return HTMLPage.get_page(link, session=self.session) File “C:\Users\twins\Anaconda3\lib\site-packages\pip\index.py”, line 811, in get_page inst = cls(resp.content, resp.url, resp.headers) File “C:\Users\twins\Anaconda3\lib\site-packages\pip\index.py”, line 731, in init namespaceHTMLElements=True, TypeError: parse() got an unexpected keyword argument ‘transport_encoding’


annoylib.h(19): fatal error C1083: Cannot open include file: ‘stdio.h’: No such file or directory


C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\BIN\x86_amd64\link.exe /nologo /INCREMENTAL:NO /LTCG /DLL /MANIFEST:EMBED,ID=2 /MANIFESTUAC:NO /LIBPATH:C:\Users\USER\Anaconda3\envs\tracx\libs /LIBPATH:C:\Users\USER\Anaconda3\envs\tracx\PCbuild\amd64 “/LIBPATH:C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\LIB\amd64” “/LIBPATH:C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\lib\10.0.16299.0\ucrt\x64” “/LIBPATH:C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\lib\10.0.16299.0\um\x64” /EXPORT:PyInit_ctraits build\temp.win-amd64-3.5\Release\traits/ctraits.obj /OUT:build\lib.win-amd64-3.5\traits\ctraits.cp35-win_amd64.pyd /IMPLIB:build\temp.win-amd64-3.5\Release\traits\ctraits.cp35-win_amd64.lib
ctraits.obj : warning LNK4197: export ‘PyInit_ctraits’ specified multiple times; using first specification
Creating library build\temp.win-amd64-3.5\Release\traits\ctraits.cp35-win_amd64.lib and object build\temp.win-amd64-3.5\Release\traits\ctraits.cp35-win_amd64.exp
Generating code
Finished generating code
LINK : fatal error LNK1158: cannot run ‘rc.exe’
error: command ‘C:\\Program Files (x86)\\Microsoft Visual Studio 14.0\\VC\\BIN\\x86_amd64\\link.exe’ failed with exit status 1158


C:\Users\paumi\AppData\Local\Programs\Python\Python36\Scripts>pip install Ta-lib
Collecting Ta-lib
Using cached TA-Lib-0.4.10.tar.gz
Installing collected packages: Ta-lib
Running setup.py install for Ta-lib … error
Complete output from command c:\users\paumi\appdata\local\programs\python\python36\python.exe -u -c “import setuptools, tokenize;file=’C:\Users\paumi\AppData\Local\Temp\pip-build-aiqix_lq\Ta-lib\setup.py’;f=getattr(tokenize, ‘open’, open)(file);code=f.read().replace(‘\r\n’, ‘\n’);f.close();exec(compile(code, file, ‘exec’))” install –record C:\Users\paumi\AppData\Local\Temp\pip-wgebphdg-record\install-record.txt –single-version-externally-managed –compile:
running install
running build
running build_py
creating build
creating build\lib.win-amd64-3.6
creating build\lib.win-amd64-3.6\talib
copying talib\deprecated.py -> build\lib.win-amd64-3.6\talib
copying talib\test_abstract.py -> build\lib.win-amd64-3.6\talib
copying talib\test_data.py -> build\lib.win-amd64-3.6\talib
copying talib\test_func.py -> build\lib.win-amd64-3.6\talib
copying talib\test_stream.py -> build\lib.win-amd64-3.6\talib
copying talib_init_.py -> build\lib.win-amd64-3.6\talib
running build_ext
building ‘talib.common’ extension
creating build\temp.win-amd64-3.6
creating build\temp.win-amd64-3.6\Release
creating build\temp.win-amd64-3.6\Release\talib
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\BIN\x86_amd64\cl.exe /c /nologo /Ox /W3 /GL /DNDEBUG /MD -Ic:\users\paumi\appdata\local\programs\python\python36\lib\site-packages\numpy\core\include -Ic:\ta-lib\c\include -Ic:\users\paumi\appdata\local\programs\python\python36\include -Ic:\users\paumi\appdata\local\programs\python\python36\include “-IC:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\INCLUDE” “-IC:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\include\10.0.10240.0\ucrt” “-IC:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\include\shared” “-IC:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\include\um” “-IC:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\include\winrt” /Tctalib/common.c /Fobuild\temp.win-amd64-3.6\Release\talib/common.obj
common.c
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\BIN\x86_amd64\link.exe /nologo /INCREMENTAL:NO /LTCG /DLL /MANIFEST:EMBED,ID=2 /MANIFESTUAC:NO /LIBPATH:c:\ta-lib\c\lib /LIBPATH:c:\users\paumi\appdata\local\programs\python\python36\libs /LIBPATH:c:\users\paumi\appdata\local\programs\python\python36\PCbuild\amd64 “/LIBPATH:C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\LIB\amd64” “/LIBPATH:C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\lib\10.0.10240.0\ucrt\x64” “/LIBPATH:C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\lib\winv6.3\um\x64” ta_libc_cdr.lib /EXPORT:PyInit_common build\temp.win-amd64-3.6\Release\talib/common.obj /OUT:build\lib.win-amd64-3.6\talib\common.cp36-win_amd64.pyd /IMPLIB:build\temp.win-amd64-3.6\Release\talib\common.cp36-win_amd64.lib
common.obj : warning LNK4197: export ‘PyInit_common’ specified multiple times; using first specification
Creating library build\temp.win-amd64-3.6\Release\talib\common.cp36-win_amd64.lib and object build\temp.win-amd64-3.6\Release\talib\common.cp36-win_amd64.exp
common.obj : error LNK2001: unresolved external symbol TA_SetUnstablePeriod
common.obj : error LNK2001: unresolved external symbol TA_Shutdown
common.obj : error LNK2001: unresolved external symbol TA_Initialize
common.obj : error LNK2001: unresolved external symbol TA_GetUnstablePeriod
common.obj : error LNK2001: unresolved external symbol TA_GetVersionString
build\lib.win-amd64-3.6\talib\common.cp36-win_amd64.pyd : fatal error LNK1120: 5 unresolved externals
error: command ‘C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\BIN\x86_amd64\link.exe’ failed with exit status 1120


C:\Users\James Harper\Downloads\pygraphviz-master>python setup.py install –include-path=/usr/local/Cellar/graphviz/2.38.0/include/graphviz –library-path=/usr/local/Cellar/graphviz/2.38.0/lib
C:\Program Files (x86)\Python36-32\lib\site-packages\setuptools\dist.py:331: UserWarning: Normalizing ‘1.5.dev’ to ‘1.5.dev0’
normalized_version,
running install
running build
running build_py
running egg_info
writing pygraphviz.egg-info\PKG-INFO
writing dependency_links to pygraphviz.egg-info\dependency_links.txt
writing top-level names to pygraphviz.egg-info\top_level.txt
reading manifest file ‘pygraphviz.egg-info\SOURCES.txt’
reading manifest template ‘MANIFEST.in’
warning: no previously-included files matching ‘~’ found anywhere in distribution
warning: no previously-included files matching ‘
.pyc’ found anywhere in distribution

warning: no previously-included files matching ‘.svn’ found anywhere in distribution
no previously-included directories found matching ‘doc\build’
writing manifest file ‘pygraphviz.egg-info\SOURCES.txt’
running build_ext
building ‘pygraphviz._graphviz’ extension
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\BIN\cl.exe /c /nologo /Ox /W3 /GL /DNDEBUG /MD -I/usr/local/Cellar/graphviz/2.38.0/include/graphviz “-IC:\Program Files (x86)\Python36-32\include” “-IC:\Program Files (x86)\Python36-32\include” “-IC:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\INCLUDE” “-IC:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\include\10.0.10240.0\ucrt” /Tcpygraphviz/graphviz_wrap.c /Fobuild\temp.win32-3.6\Release\pygraphviz/graphviz_wrap.obj
graphviz_wrap.c
c:\program files (x86)\python36-32\include\pyconfig.h(222): fatal error C1083: Cannot open include file: ‘basetsd.h’: No such file or directory
error: command ‘C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\BIN\cl.exe’ failed with exit status 2


c:\python26\include\pyconfig.h(233) : fatal error C1083: Cannot open include file: ‘basetsd.h’: No such file or directory
error: command ‘”C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\BIN\cl.exe”‘ failed with exit status 2


[Windows] test_distutils: fatal error LNK1158: cannot run ‘rc.exe’

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نصب کمپایلر C و ++C در پایتون”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *