دانلود کتاب جامع آموزش متلب MATLAB

(58 بررسی مشتری)

199,000 تومان

توضیحات

کتاب کامل آموزش متلب MATLAB

لینک دانلود سرفصل و قسمتی از کتاب

ارسال لینک دانلود به ایمیل شما بعد از سفارش

276 صفحه

یکی از سوالاتی که همیشه از ما پرسیده میشد، این بود که چرا یک کتاب جامع در مورد متلب شما نمی نویسید؟

گروه برنامه نویسی ایران متلب بعد از مدت زمان زیادی که در حال تدوین یک کتاب جامع برای نرم افزار متلب بود، بالاخره اولین ویرایش کتاب خود را روانه بازار کرد.

گروه برنامه نویسی ایران متلب جامعیت این کتاب را تضمین می کند و حاضر است با خریداران محترم شرط ببندد که اگر دستوری در متلب دیدید اما در کتاب ما ندیدید ، ما هزینه دریافتی از شما را برگشت می دهیم.

از دوستان عزیز خواهشمندیم از انتشار آن خودداری کنند چون این کتاب با زحمات بسیار طاقت فرسایی تهیه شده است و نفرات زیادی در تهیه آن نقش داشته اند.

منتظر کتابهای بعدی ما باشید.

سرفصل مطالب :

لینک دانلود سرفصل و قسمتی از کتاب

 

 

 

 

سرفصل.. 2

شروع كار با مطلب.. 10

3-1   آرايه هاي ساده : 10

3-2  آدرس دهي آرايه : 11

3-3   ساختار آرايه : 14

روش اول استفاده از  دستور كالن (  : ) 14

روش دوم استفاده از دستور linspace  : 15

روش سوم  استفاده از دستور logspace  : 15

3- 5   تغيير جهت آرايه ها : 16

3-6   آرايه هاي سطري و ستوني( ماتريسها )  : 17

توان رساني ماتريسها : 18

3-7    عمليات رياضي مابين چند ماتريس : 20

3-8   ماتريسها ي  هماني ( واحد)  و  صفر : 22

3-9  آدرس دهي آرايه هاي ماتريس : 23

3-10  ماتريسهاي چند بعدي : 33

3-11    چند تابع بسيار كاربردي در ماتريسها : 33

ماتريس كرنوكه ( keonecker tensor  ) : 36

3-12  ماتريسها ( آرايه هاي چند بعدي )  : 36

توابع رياضي.. 39

2-1  توابع رياضي عمومي : 39

مثال  : حل يك مسئله رياضي : 43

2-2  فرمت نمايش اعداد  : 43

– افزايش يا كاهش تعدار ازقام اعشار از محدوده تنظيم شده : 45

2-3  ذخيره اطلاعات از پنجره command window  : 47

2-3 M-File مطلب : 48

مثال  حل مسئله يك پرتابه  : 50

2-4   دستورات  clc و clear all  : 51

دستور clear all : 52

مقدمه  : 54

4-1 رشته يا كاراكتر استرينگ (character string ) : 54

6-2  دستور disp : 57

6-3  آرايه هاي سلولي (cell arrays of string  ) : 57

تابع sprintf. 58

6-4  كنترل فرمت خروجي  : 60

تابع sprintf : 62

تابع fscanf : 63

گرافيك و ترسيمات دوبعدي.. 65

3-1 مقدمه : 65

3-1 نگاهي كلي به گرافيك مطلب : 66

تشريح يك ترسيم : 68

تغيير و تنظيم محورهاي مختصات : 69

جزئيات مربوط به برچسب محورها : 70

جزئيات مربوط به نما : 71

دستورات پايه در ترسيمات : 73

تابع plot   : 74

plot(y) : 74

plot(x,y)  : 74

تغيير فرمت ترسيم خطوط : 75

رنگ خطوط : 76

تغيير ضخامت خطوط ترسيم : 79

اضافه كردن نمودار به ترسيمي كه وجود دارد : 80

فقط ترسيم نقاط مفرض : 81

برچسب محورهاي مختصات و عنوان : 82

ترسيم با دو محور y : 83

تنظيمات  محورهاي  مختصات : 86

تعيين محدوده محورها: 86

ترسيم چندين نمودار در يك پنجره : 89

تابع subplot(m,n,p)  : 90

نوشتن متن در پنجره ترسيم : 92

نوشتن متن در محدوده خارج از محورهاي مختصات : 102

ايجاد ترسيمات خاص : 102

نمودارهاي ميله اي و ناحيه اي : 103

نمودارهاي كيكي (pie chart ) : 111

هيستوگرام : 113

توابع ترسيم stem و stairs  : 115

ترسيمات بردارهاي جهت دار و سرعت : 120

ترسيم تابع compass  : 120

ترسيم تابع feather  : 121

تابع ترسيم quiver3  : 124

تابع ginput : 129

تابع ترسيمfillو  fill3: 130

حركت و انيميشن (Animation and Movies  ) : 134

روش EraseMode : 134

روش movie : 136

تابع ترسيم polar: 139

تابع ترسيم comet : 140

گرافيك و ترسيمات سه بعدي.. 141

1 مقدمه : 141

2  تابع plot3 : 141

تابع ترسيم scatter3 : 143

تابع griddata : 144

تابع ترسيم bar3, bar3h : 144

تابع ترسيم comet3 : 146

تابع ترسيم contour3 : 146

تابع ترسيم cylinder : 147

تابع ترسيم mesh : 148

تابع ترسيم tetramesh  : 151

تابع ترسيم fill3 : 152

توابع ترسيم mesh, meshc, meshz : 152

تابع ترسيم pie3 : 154

تابع ترسيم quiver3 : 154

تابع ترسيم ribbon : 155

تابع ترسيم stem3 : 156

تابع ترسيم surf, surfc : 157

تابع ترسيم surfl : 158

تابع ترسيم surfnorm : 159

تابع ترسيم waterfall : 160

تابع ترسيم tpaps : 162

تابع ترسيم ppform : 163

سايه زني (shading ) : 164

تابع ترسيم voronoi : 165

تابع ترسيم delaunay : 169

تابع ترسيم slice : 170

تابع ترسيم contourslice : 173

تحليل   پارامتري با مطلب.. 174

1-1 مقدمه : 174

1-2  بيان سيمبوليك : 174

1- 3 بكارگيري معادلات جبري سيمبوليك : 176

1-4  كاربري پيشرفته : 178

تركيب توابع fog يا f(g(x)). 178

محاسبه وارون  : 180

محاسبه سيگما : 180

تبديل سيمبوليك به  عدد و برعكس : 182

تبديل معادلات جبري به پارامتري و برعكس : 182

مقدار دهي به معادلات جبري : 184

محاسبه ريشه هاي معادلات جبري پارامتري : 185

مشتقگيري توابع پارامتري : 188

محاسبه ژاكوبين : 190

انتگرالگيري توابع پارامتري : 190

1-5 ترسيمات توابع پارامتري : 193

ezplot : 193

ezplot3  : 194

ezpolar : 195

ezsurf : 196

ezsurfc. 197

ezmeshc  : 197

ezmesh : 198

ezcontour : 199

: ezcontourf. 200

محاسبه سري تيلور : 201

taylortool : 204

1 -6 چند دستور ساده و كاربردي در معادلات پارامتري : 206

تابع collectو horner و factor و expand : 207

تابع  simplifyو simple : 208

1-7   حل دستگاه معادلات : 208

حل معادلات جبري : 208

حل دستگاه معادلات جبري : 211

1 – 7 حل معادلات ديفرانسيل درجه اول : 214

1 – 8 تابع پله اي و تابع ضربه : 219

1 – 9  تابع تبديل لاپلاس : 220

1 – 10 تابع تبديل معكوس لاپلاس : 221

1-11 تابع لاپلاسين يا تابع دل() : 222

1-12 تابع انتگرال فوريه : 224

1-13 تابع معكوس انتگرال فوريه : 225

1-14 پنجره گرافيكي funtool  : 226

توابع رياضي.. 227

13-1  مقدمه : 227

13-2  خلاصه اي از تابع : 227

13-3  نحوه ايجاد توابع رياضي  : 228

13-4  روش دوم تعريف توابع رياضي : 229

13- 5  ترسيم توابع رياضي : 229

13-6  توابع مينيموم و محاسبه صفرها : 233

مينيمايز كردن تابع تك متغيره : 233

پيدا كردن صفرهاي يك تابع : 234

13- 7  انتگرالگيري عددي (Quadrature  ) : 236

تابع quad   : 236

تابع quad1   : 237

تابع dblquad   : 237

تابع  triplequad  : 238

عملگرهاي منطقي و رابطه اي.. 240

5-1 عملگرهاي رابطه اي : 240

5-2  عملگرهاي منطقي : 242

5-3    عملگرهاي رابطه اي و منطقي : 242

حلقه ها 244

5- 1  مقدمه : 244

5-2  حلقه for  : 244

5-3  حلقه while : 247

5-4 حلقه if-else-end  : 247

5-5  حلقه switch-case  : 251

5-6  حلقه tray-catch  : 255

چند جمله ايها ودرونيابي.. 256

10-1  مقدمه : 256

10-2  خلاصه اي از توابع چند جمله اي ها : 256

10-3  ايجاد و بيان چند جمله ايها : 256

ريشه هاي چند جمله اي : 257

معادله مشخصه : 257

برازش يك چند جمله اي : 257

ضرب و تقسيم  : 258

مشتق چند جمله ايها : 258

چند جمله اي منطبق بر منحني : 259

پخش چند جمله ايها به تقسيمات جداگانه : 260

10-4  درونيابي : 260

درونيابي تك بعدي : 261

درونيابي تك بعدي  چند جمله اي : 261

توجه به سرعت و حافظه و همواري : 262

درونيابي بر اساس FFT  : 264

درونيابي دوبعدي : 264

مقايسه روشهاي درونيابي : 265

1- ايجاد تابع peaks   در تجزيه و تحليل پائين : 265

2-  درونيابي با گره بندي هاي ريز : 266

3- درونيابي با بكارگيري روش همسايگي نزديك : 266

4- درونيابي با بكارگيري روش bilinear  : 267

5-  درونيابي با بكار گيري روش bicubic  : 267

درونيابي آرايه هاي چند بعدي : 269

درونيابي آرايه هاي سه بعدي : 269

درونيابي آرايه هاي چند بعدي : 270

گره بندي ( شبكه بندي ) آرايه هاي چند بعدي : 270

شبكه بندي مثلثي و درونيابي داده هاي پراكنده : 271

 

 

 

 

 

 

58 دیدگاه برای دانلود کتاب جامع آموزش متلب MATLAB

 1. شيري

  من كتابهاي داخل بازار گرفتم. چندان خوب نبودند.
  اين كتاب شما خيلي بهتره.

  • eeiranmatlab

   كتابهاي داخل بازار اكثرا ترجمه راهنماي متلب هستند ولي كتاب ما حاصل تجربه است.

 2. علی رضا

  خواستم از زحمات شما در تهیه این کتاب تشکر کنم

 3. محسن امامی

  خیلی کتاب را خوب شروع کردید
  و از پایه اومدید بالا
  و بیشتر قسمت ها را گفتید

 4. علی دهقانپور

  سلام متوسط بود من که راضی ام

 5. محمد علی نژاد

  ممنونم ایران متلب

 6. زهره عيوضي

  واقعا ارزش خريد داره
  من كه راضيم
  يك كتاب فارسي خوب

 7. جليلي

  كتاب خوبي تهيه كرديد
  از كتابهايي كه در بازار ديدم خيلي بهتر هستند

  • eeiranmatlab

   ممنون از شما
   متلب تخصص ماست و ما مي دونيم آموزش اين نرم افزار بايد به چه صورت باشه كه خواننده كتاب بتونه كار با اين نرم افزار را ياد بگيره

 8. mohseni

  من متلب كار كرده بودم اما اين كتاب باز هم بهم چيزهاي خوبي ياد داد.

 9. جعفر شيرازي

  قيمت خيلي پاييني داره
  اما كيفيتش خوبه

 10. سيده مهديه

  با قيمت پاييني كه گذاشتيد واقعا ارزش خريد را داره
  هميشه تو گوشيم با خودم همه جا ميبرم و هر وقت بتونم مقداريش را ميخونم

 11. غلام حسني

  نسخه الكترونيكي اين كتاب خوبه
  واقعا ارزش خريد داره با اين قيمت پايين
  من چند تا كتاب داخل بازار خريدم همش فقط عكس روي جلد هستند اما كتاب ايران متلب بهتره

 12. محمد حسین

  من که راضیم
  خوب بود

 13. ali

  دوستان من کتاب متلب از انقلاب خریدم 40 تومن. مفت هم نمیارزه. فقط جلدش رنگی زدن برای جذب خواننده
  کتاب ایران متلب بهتره
  همچنین قیمت اش خیلی پایینه

 14. Gholami

  قسمت دورنیابی این کتاب خوب و ساده بود
  قسمت رسم نمودارش خیلی زیاد بود. کمتر میکردید بهتر بود به جاش یه تولباکس جدید اضافه می کردید.

 15. مهتاب

  من که راضیم
  خواستم تشکر کنم
  هم برای کتاب خوبتون
  هم برای قیمت پایینش

 16. مهدی

  تشکر

 17. Baran

  کتاب متلب را فقط باید از کسی که متلب کار کرده و حرفه ای متلب باشه تهیه کرد
  من که از خریدم راضیم
  به بقیه هم توصیه میکنم

 18. خسرو

  معلومه افراد زیادی در تهیه این کتاب نقش داشتند
  یک چیز کامل و عالیه
  تشکر از زحماتتون
  اجرتون با خدا

 19. Zahra

  من به دوستام هم توصیه کردم بگیرن
  کتاب خوب و جامعیه

 20. غزل همتی

  کتاب خوبیه
  نگارش روان
  همراه با مثالهای متنوع

 21. zolreh eisari

  من به توصیه دوستم این کتاب را تهیه کردم
  خیلی راضیم
  به بقیه هم توصیه میکنم
  اگر میخواهید متلب را یاد بگیرید این کتاب را تهیه کنید

 22. Kazemi

  کتاب متلب فقط کتاب ایران متلب

 23. Poya

  تشکر

 24. جهانگيري

  سايت خوبي داريد تشكر از شما

 25. زهره

  هزينه پرداخت شده اما لينك دانلود نتونستم پيدا كنم.
  لطفا راهنمايي بفرماييد

  • eeiranmatlab

   لینک های دانلود در ایمیلی برای شما ارسال شده است.

 26. شفيعي مطهر

  كتاب شما رسم نمودار سه بعدي هم شامل ميشود؟

  • eeiranmatlab

   بله نمودارهای سه بعدی را هم شامل می شود

 27. محمد فرزام

  سلام کاربردی و خوب بود و به من کمک کرد،ممنونم

 28. محمدرضا

  با سلام.
  بنده هزینه این کتاب رو پرداخت کرده و لینک برام ارسال شد اما لینک ارسال شده قابل دانلود نیس از طرفی به این کتاب نیاز مبرم دارم،لطف کنید یه لینک جدید یا اپلود شده بر سروری دیگر رو برام ارسال کنید،لطفا لینک جدید رد به این ایمیل بفرستید ، با تشکر و منتظرم . . .

  • eeiranmatlab

   با سلام و احترام دوست گرامی

   شما می توانید از دانلود مننجر download manager برای دانلود استفاده کنید تا مشکلی در دانلود پیش نیاید.

   با تشکر از شما

 29. عباس

  سلام. فایل رو دانلود کردم. موقع باز کردن و extract کردن فایل error میده.

  • eeiranmatlab

   سلام و تشکر از شما

   به چند دلیل ممکن است این اتفاق بیافتد:

   ناقص دانلود کردن فایل

   اشتباه وارد کردن پسوورد

   برای حل این مشکل دوباره دانلود کنید.

   فایل برای شما ایمیل شد.

 30. اسماعیل

  سلام
  هرکاری کردم دانلود نشد خواهشا لینک دوباره بفرستید.شماره سفارسم ….. هست.

  • eeiranmatlab

   سلام

   لینک جدید برای شما ایمیل شد.

 31. اسماعیل

  سلام
  لینک جدیدی واسم نیمده لطفا به این ایمیل بفرستید.
  به شماره سفارش ……….
  ممنون

 32. nastaran

  باسلام و خسته نباشید خدمت شما
  من نیاز به قسمت درونیابی این کتاب دارم، لطف می کنید برام بفرستید؟ خیلی ممنونم

 33. mojgan

  خیلی ممنون

 34. بهاری

  سلام
  خیلی عالی بود
  لطفا فیلم آموزشیش را هم تهیه کنید

  • eeiranmatlab

   این فیلم آموزشی در حال تدوین می باشد و در چند روز آینده در اختیار مخاطبین گرامی قرار خواهد گرفت.

 35. غلام حسین

  خوب بود
  ساده روان بود

 36. مجید ام

  خواهشا برام ایمیل کنید تا دانلود کنم

  • eeiranmatlab

   سلام و تشکر از شما

   به ایمیل شما کتاب متلب 2015 ارسال شد

 37. كريم

  تشكر از ايران متلب براي اين كتاب خوب و ارزان

 38. حمید

  سلام.من در سر فصل ها طریقه ی استفاده از اپ های متلب رو ندیدم. به خصوص برای استفاده ی system identification. آیا در اینمورد هم کتابی و یا مطلبی داری؟
  ممنون

  • eeiranmatlab

   سلام

   سرفصل های کتاب را میتوانید در قسمت معرفی مشاهده کنید یا قسمتی از کتاب را دانلود کنید تا بتوانید تمامی سرفصل ها را مشاهده بفرمایید.

 39. مهیار

  سلام آیا میشه با متلب یه دستگاه که معادلات و مجهولات زیادی داره حل کرد( مثلاً 100معادله 150مجهول) با شرص اینکه من بتونم مجهول هارو محدود کنم که توی چه بازه ای باشن یا شامل چه اعدادی باشن یا شامل چه اعدادی نباشن؟ اگر میشه لطفاً راهنماییم کنین

  • ایران متلب

   سلام

   شما می تونید این کار با توابع بهینه سازی متلب انجام بدید

   برای آموزش می تونید از فیلم آموزشی بهینه سازی استفاده کنید.

   شاد باشید

 40. مهیار

  من خرید کردم اما هنوز به ایمیلم ارسال نشده به شماره پیگیری 804365 و شماره ترمینال 3178

  • ایران متلب

   سلام

   متاسفانه خرید شما تکمیل نشده است.
   لطفا با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.

 41. رحمان صادقی

  به سر فصلها که نگاه کردم خوب بود.هنوز از متنش نخوندم

 42. امین

  سلام.من هزینه فایل رو پرداخت کردم منتها موقعی که وارد لینک میشم برای دانلود کردن خطای 404 برای من ظاهر میشه

 43. مازیار

  با سلام لینکی برای به ایمیل بنده فرستادید erorrمیدهد ونمیشود دانلود کرد

  • ایران متلب

   با سلام
   لینک ها چک شد مشکلی وجود ندارد.

 44. مازیار

  لطفا سریع تر پاسخ بنده را بدهید

 45. آسوس سالاری

  سلام… کتارب رو خریدم اما نمی تونم دانلود کنم لینک مشکل داره…

  • ایران متلب

   سلام

   كتاب براي شما ايميل شد

   شاد باشيد

 46. سید محسن

  ببخشید این کتاب برای یاد گرفتن شبیه سازی شبکه های کامپیوتری هم مناسب هست؟ چون من احساس میکنم بیشتر برای بچه های برق نوشته شده باشه

  • ایران متلب

   سلام

   این کتاب آموزش متلب عمومی می باشد و مختص هیچ رشته خاصی نیست.

   هر کسی با هر پیش زمینه ای بخواهد متلب یاد بگیرد این کتاب براش مناسب است.

 47. بنیامین

  سلام دوستان کتاب ایران متلب رو برام ایمیل کنید ممنون از لطفتون

 48. ابراهیم ربیعی

  سلام من کتاب را خریداری کردم ولی لینک ارسالی نامعتبر است قابلیت دانلود را نداره میشه راهنمایی کنید

  • ایران متلب

   با سلام و احترام
   لینک های دانلود کتاب آموزشی متلب MATLAB برای شم ایمیل شد.

 49. abedi

  tashakor az shoma

 50. S

  این کتاب تو بازار نیست ؟

  • ایران متلب

   با سلام
   خیر فقط از طریق سایت می تونید تهیه کنید.

 51. محمد

  با سلام
  من کتاب رو خریداری کردم
  لطفا لینک دانلود رو ارسال نمایید

 52. انوش ابراهيمي

  دیدگاه شما *دو تا لينكي كه براي من بعد از خريد آنلاين ايميل شده مشكل دارن و باز نميشن. ممنون ميشم لطف كنيد لينك درستش رو برام بفرستيد

 53. نادر

  سلام من نتونستم کتاب با لینک دانلود کنم لطفا اطلاع دهید نیروزی
  لطفا برام ایمیل کنید ممنون

 54. حدیثه

  سلام خوب بود.

 55. صابر

  سلام کتاب خوبی هست ممنون فقط سوالی داشتم در بخش ریشه یابی توابع جبری میشه کمک کنید با دستور solveفقط یکی از ریشه ها نمایش داده میشه و بقیه را نمایش نمی ده دستوری هست که اینو حل کنه؟ ممنون.

  • ایران متلب

   سلام

   دستور solve تمامی ریشه ها را نمایش می دهد. اگر چنین چیزی رخ می دهد نشان می دهد فقط یک ریشه دارد.

 56. رشید

  سلام
  با تشکر از سایت خوبتون

 57. ابراهیم ض

  عالی

 58. محمد

  سلام

  خوبین

  من این کتاب رو قبلا خریده بودم اما الان توی ایمیلم ندارم لطفا راهنماییم کنید

  ممنونم

  • ایران متلب

   سلام
   به پشتیبانی ایمیل بزنید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *