جستجو در سایت : عنوان یا موضوع مورد نظر خود را در کادر زیر وارد کنید و enter بزنید

Loading
09354382544
حراج!

فیلم آموزش فارسی فازی نوع 2

4.18 از 5 امتیاز بر اساس مشتری 11
(دیدگاه کاربر 32)

30,000 تومان 25,000 تومان

توضیحات

fuzzy type 2 training MATLAB code

.

.

فازی نوع دوم بهبود یافته نوع اول است. به طوری که عدم قطعیت بیشتری را پوشش می دهد. این نوع فازی را پرفسور زاده در سال 1975 ارائه کرد. تابع عضویت یک مجموعه فازی نوع دوم تعمیم یافته مانند یک تابع سه بعدی است که بعد سوم، مقدار تابع عضویت در هر نقطه از دامنه ی دو بعدی آن است؛ که جای پای عدم قطعیت (fou) نامیده می شود. در یک مجموعه فازی نوع دوم بازه ای مقدار بعد سوم همه جا یکسان است؛ و ریاضیات مورد نیاز آن ساده تر است. تئوری فازی در زمینه های مختلف به طور موفقیت آمیزی به کار برده شده است. اما کاربرد گونه های دیگر فازی مانند فازی نوع دوم و فازی شهودی هنوز در ابتدای راه است.

به طور خلاصه، دلايل ظهور فازي نوع-2 را ميتوان در پنج قسمت بيان کرد:

 1. عدم توانايي توصيف رياضي سيستمهـايي که مکانيزم توليد داده در آن به صورت متغيـر بـا زمـان اسـت ، مانند مخابرات سيار؛
 2. عدم توانايي توصيف رياضي انـدازه ي نويز غير ثابت (Nonstationarity)، ماننـد نسـبت سـيگنال بـه نويز؛
 3. عدم توانايي توصيف رياضي ويژگيها در کاربردهـاي بازشناخت الگو که داراي خواص آماري غير ثابت مـي باشـند،مانند طبقه بندي قانون پايه تصاوير ترافيک ؛
 4. دانش به دست آمده از تعدادي فرد خبـره بـه وسـيله سـؤالاتي، حـاوي کلماتي که داراي عدم قطعيت هسـتند ؛
 5. اسـتفاده از عبـارات زباني که داراي دامنه غير قابل اندازه گيري باشند.

همانطور که در نظريه ي احتمال، تمـام اطلاعـات پيرامـونيک عدم قطعيت تصادفي به وسيله يک تابع چگالي احتمال بيان مي شود و با تعيين ميانگين و پراکندگي حول ميانگين، حـداقل اطلاعات لازم از تابع چگالي احتمال توسط واريانس بـه دسـت مي آيد، يک مجموعه فازي نـوع -2 هـم در مواجهـه بـا عـدم قطعيت هاي زباني براي ارائه ي اطلاعاتي بيشـتر از يـک درجـه عضويت ساده، اين اندازه از پراکندگي (واريانس) را حول يک عدم قطعيت زباني در اختيار قرار ميدهد. درحقيقت، مجموعـه فازي نوع-1 تقريب درجه اول عدم قطعيت و مجموعـه فـازي نوع-2 تقريب درجه دوم عدم قطعيت هستند. به ايـن ترتيـب، با گسترش به مفهوم فازي نوع-3 و نوع-4 تا مجموعـه فـازي نوع- بي نهايت، مي توان عدم قطعيت را به طور کامل تقريب زد. مجموعه فازي نوع – بي نهايت، مجموعه اي اسـت کـه درجـات تعلق آن يک مجموعه فازي اسـت و آن مجموعـه فـازي هـم داراي درجات تعلقي است که خود يک مجموعه فازي هستند.

به همين ترتيب، تا بينهايت، درجات تعلق خود مجموعه فازي هستند ؛ اما در عمل، اين موضوع امکان ندارد؛ زيرا موجب پيچيدگي بسيار زيادي ميشود و ما ناگزير بـه اسـتفاده از يـک مجموعه فازي محدود هستيم. به ايـن ترتيـب، مجموعـه هـاي فازي نوع-2 در کاهش اثر عدم قطعيت در قـوانين فـازي بهتـر عمل ميکنند . علاوه بر کاهش اثـر عـدم قطعيـت درقوانين فازي، به علت فازي بودن توابع عضويت در مجموعه هاي فازي نوع-2 امکان مدل کردن عدم قطعيتهاي زباني و داده هـابه نحو موثري بهبود پيدا کرده است .

تمایز بین فازی معمولی و نوع دوم در این است که تابع عضویت فازی نوع دوم یک سیستم فازی در بازه [0, 1] می باشد؛ در حالی که تابع عضویت فازی معمولی مقداری عددی در بازه [0, 1] است. مثلا مفهوم بلندی در فازی نوع اول می تواند به صورت زیر باشد:

fuzzy type 2 membership function download training video

که توابع عضویت  بلند،  کوتاه و  متوسط، خود سیستم های فازی نوع اول هستند. فازی نوع دوم وقتی مفید است که نتوانیم تابع عضویت یک سیستم فازی را به آسانی تعیین کنیم. به همین دلیل برای پوشش عدم قطعیت در تابع عضویت، از یک فازی دیگر استفاده می کنیم.

در حال حاضـر ، مجموعـه هـاي فـازي نـوع-2 بـه عنـوان نظريه اي مهم در محيط هايي با عدم قطعيت بـالا توسـعه يافتـه است. از جمله کاربردهاي پزشکي که ميتوان به پيش پـردازش عکس هاي راديوگرافي ، تخمين زدن ميزان سـلامتي نـوزاد تازه متولدشده ، تشخيص بيماري و مدل سـازي سـازگاري نشانه ي يک بيماري با آن بيماري در قالب عبارات زباني ، اشاره کرد. در زمينه ي کنترل مـي تـوان از کنتـرل روبـات هـاي فوتباليست ، مدل سازي رفتار افراد در يک اتـاق هوشـمند ، کنترل سيستم ، شناسايي سيستم هاي غيرخطي  و کنترل تناسبي ، نام برد. همچنين در مسائل طبقه بندي که داراي ابهام ذاتي هستند ، روش خوشه بندي ميـانگين– c ، تشخيص لبه در عکسهاي ديجيتال ، نماياندن عدم قطعيتهاي موجود در هر خوشـه ، از جملـه  کاربردهـاي مجموعه هاي فازي نوع-2 در زمينه ي بازشناخت الگو مي باشند.

پيش بيني سريهاي زماني ، مدل سـازي فواصـل مـبهم درپياده سازي سيسـتم اطلاعـات جغرافيـايي ، مـدل سـازي فرايند جداسازي سولفور از فـولاد ، مـدل سـازي  رياضـي رفتـار ديناميک اکوسيسـتم هاي پيچيـده ، از زمينه هاي کاربردي ديگري هستند که منطق فازي نوع-2 به طـور مـوفقي وارد شده است.

ایران متلب بعد از ماه ها تلاش و مطالعه مراجع مختلف بالاخره فیلم آموزشی فازی نوع 2 را برای استفاده کاربران خود آماده کرد. شما کاربر عزیز می توانید هم اکنون این فیلم آموزشی منحصر بفرد را سفارش دهید. 

سرفصل های این فیلم آموزشی :

مفهوم تابع عضویت فازی نوع یک

یک مثال از تابع عضویت فازی نوع یک

تابع عضویت فازی نوع دو بازه ای interval

کاربردهای فازی نوع دو

مفهوم Uncertainty  

تابع عضویت Lower و Upper

خروجی بازه ای در سیستم فازی نوع 2 همراه با مثال

تشریح بلوک دیاگرام کلی فازی نوع 2

Fuzzifier

Rulebase

Inference Engine

Defuzzifier

مفهوم type-reducer

چرا به سیستم فازی نوع 2 نیاز داریم ؟

تشریح FOU

یک مثال بازه ای در فازی نوع 2

کاهش نوع (مرکز ثقل)

تعریف نموداری عکس فازی

الگوریتم Karnik-Mendel (KM)

مزیت های فازی نوع 2

تشریح بلوک به یلوک فازی نوع 2

قانون ها (rule) در فازی نوع 2

توضیح نحوه عملکرد فازی نوع 2 از روی یک مثال ساده به صورت گرافیکی

نحوه عملکرد min در فازی نوع 2

نحوه عملکرد max در فازی نوع 2

نحوه عملکرد ضرب یا prod در فازی نوع 2

محاسبه Cr و Cl در خروجی نهایی

مفهوم Fired Rule FOU

آموزش الگوریتم fuzzy type 2 با یک مثال

Rulebase در فازی نوع 2

جدول قانون rule table

Firing intervals قسمت antecedent قانون

Firing intervals قسمت consequent قانون

محاسبه yr و yl

توضیح شبه کد الگوریتم KM

محاسبه R و L

خروجی crisp نهایی

 

کار با toolbax فازی نوع 2

طراحی یک سیستم فازی نوع 2 از طریق گرافیکی

تعریف نام برای ورودی

تغییر بازه ورودی ها

افزایش یا کاهش تعداد ورودی ها

تغییر نام توابع عضویت

تغییر نوع توابع عضویت

Gauss Mean و Gauss Div و Triangular

و Gauss uncertain peak و triangular uncertain peak

تنظیم پارامترهای تابع عضویت

تغییر lower و upper

تنظیم inference

Resolution

Implication

تعیین rule ها

اضافه کردن و حذف کردن rule

Export کردن سیستم ساخته شده

m فایل خروجی

تولید کد اماده سیستم فازی نوع 2 بدون کدنویسی

توضیح خط به خط کد تولید شده

ساخت FuzzyT2Struct

کدنویسی برنامه سیستم فازی نوع 2

مدلسازی با سیستم فازی نوع 2 دارای دو ورودی و یک خروجی

معرفی تولباکس کدنویسی فازی نوع 2

دستور addpath

اعمال داده به سیستم فازی نوع 2 و گرفتن خروجی

توضیح تابع type2fls

 

 

 

ارسال لینک های دانلود به ایمیل شما

 

 

.

 

محصولات مرتبط

32 دیدگاه برای فیلم آموزش فارسی فازی نوع 2

 1. امتیاز 5 از 5

  سلام و تشكر از سايت ايران متلب
  لطفا سريعتر موجود كنيد من خيلي لازمش دارم براي پروژه ام

  • سلام و تشکر از شما

   این فیلم آموزشی تا چند روز آینده مراحل نهایی تست کیفیت را طی خواهد کرد و در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

 2. با سلام
  خیلی خوبه که برای این موضوع وقت میذارید و بی صبرانه منتظر این محصول اموزشی هستم.
  فقط چندتا ایده دارم که امیدوارم بررسی بشه. اگه بتونین ساخت تولباکس این نوع فازی را آموزش دهید بسیار ممنون میشم. همچنین اگه حل مثال های کاربردی نیز آموزش داده شوند فکر نمیکنم که کسی مشکلی با افزایش قیمت جهت یادگیری بیشتر داشته باشد. اگه حتی این مثال ها شبیه سازی یک کنفرانس داخلی ساده نیز باشد خیلی مفیده.
  با تشکر بسیار از شما

  • سلام

   تشکر از شما بابت نظرتون

   سعی می کنیم تمامی موارد را لحاظ کنیم

 3. با سلام
  این اموزش کی اماده میشه؟
  منتظر پاسخ شما هستم. با تشکر

  • سلام
   قسمت هایی از این فیلم اماده شده است اما هنوز چند قسمت آخر آن ضبط شده است اما هنوز ویرایش نشده .

   ان شا اله تا 10 روز آینده تکمیل می شود.

 4. سلام
  پس چرا هنوز اماده نشده؟ خیلی وقته منتظر این اموزش هستم.

  • ببخشيد براي اين تاخير
   تا چند روز آينده آماده ميشود

   از شما صميمانه پوزش مي طلبيم

 5. سلام بی صبرانه در انتظار انتشار این آموزش هستم

 6. مثل اینکه این آموزش قرار نیست منتشر بشه ؟؟

  • نه دوست عزیر قسمت های اولش که توضیح فازی نوع 1 است تهیه شده و در حال ضبط فازی نوع 2 هستیم.

   از شما بابت این تاخیر در تهیه عذرخواهی می کنیم.

 7. امتیاز 2 از 5

  سلام فک کنم این آموزش درست بشو نیست.

 8. با سلام
  لطفا سرفصل های آموزشی که در این فیلم آموزشی استفاده شده است را بیان کنید و تصاویری از قسمت های مختلف آن بگذارید تا با آگاهی بیشتر این محصول را خریداری کنیم. همچنین مثال هایی که در این محصول به کار گرفته شده چیا هستند و آیا تولباکس فازی نوع 2 و نحوه ی نصب آن در فایل خریداری شده وجود دارد یا نه؟
  با تشکر

  • با سلام و احترام

   سرفصل ها تا 24 ساعت ديگه بر روي سايت قرار خواهند گرفت.

   تولباكس فازي نوع 2 به همراه فيلم آموزشي قابل دريافت است. در فيلم آموزشي به طور كامل نحوه كار با آن توضيح داده مي شود.

   با تشكر

   با تشكر

 9. تو این فایل اموزشی از تولباکس کدوم نویسنده استفاده شده؟

  • سلام

   ما بیشتر تولباکس های داخل اینترنت را دانلود و تست کردیم.

   یکی از تولباکس ها که هم گرافیکی و هم کدنویسی داشت را انتخاب کردیم.

 10. امتیاز 5 از 5

  سلام من پرداخت کردم چرا لینک دانلود نیست!

 11. امتیاز 5 از 5

  آموزشتون عالی هست دستتون درد نکنه مشکلمو حل کردین

  • ما هم خوشحالیم که تونستیم کمکی به شما کرده باشیم.

   واقعا فیلم آموزشی کاملی در مورد فازی نوع 2 در هیچ جای اینترنت پیدا نمی شود و ما هم خیلی زمان صرف کردیم تا بتونیم یک محصول خوب آماده کنیم.

 12. با سلام زمان این آموزش چقدر است

  • با سلام

   حدودا 90 دقیقه

 13. سلام چند تا سوال مهم دارم اگه جواب بدید ممنون میشم
  1. تعیین توابع عضویت به چه صورت تعیین کنم با مشاهده خطا و مشتق آن به چه
  صورت تعیین کنم؟
  2.در خروجی دیدم بعضی وقت ها ازدیدم که از حرف انگلیسی زد به توان منفی 1
  استفاده می کنند برای چی هست؟
  3.کدوم روش برای تبدیل درجه 2 به 1 در خروجی بهتر است و فرقش در چیه و
  توابع عضویت از کدومش استفاده کنم؟
  4. تولباکس در کدام ورژن متلب جواب میده سیستم باید 32 بیتی باشه؟
  5.در خود سیمولینک متلب تولباکس جداگانه داره؟ اگه نداره به چه صورت باید در محیط سیمولینک ازش استفاده کنم

  • سلام
   1- تعیین توابع عضویت به چه صورت تعیین کنم با مشاهده خطا و مشتق آن به چه صورت تعیین کنم؟
   برای تعیین توابع عضویت روشهای زیادی وجود دارد که میتوانید به کتابهای فازی مراجعه کنید. هر نوع تابع عضویت برای یک کاربرد خاص استفاده می شود.
   2- در خروجی دیدم بعضی وقت ها ازدیدم که از حرف انگلیسی زد به توان منفی ۱ استفاده می کنند برای چی هست؟
   متوجه منظورتون نشدم
   3- کدوم روش برای تبدیل درجه ۲ به ۱ در خروجی بهتر است و فرقش در چیه و توابع عضویت از کدومش استفاده کنم؟
   در فیلم آموزشی در این رابطه صحبت شده است و COG بهتر است.
   4- تولباکس در کدام ورژن متلب جواب میده سیستم باید ۳۲ بیتی باشه؟
   در هر ورژن و سیستمی جواب میده. نسخه های بالاتر از 2009 متلب را جواب میده.
   5 – در خود سیمولینک متلب تولباکس جداگانه داره؟ اگه نداره به چه صورت باید در محیط سیمولینک ازش استفاده کنم
   برای پیاده سازی فازی نوع 2 در سیمولینک متلب باید قسمت کدنویسی m فایل فازی نوع 2 را در فیلم آموزشی یاد بگیرید و بعد از اینکه سیستم فازی نوع 2 را طراحی کردید. آنرا به صورت یک تابع بنویسید و در بلوک function سیمولینک آنرا فراخوانی کنید.

 14. سلام من فیلم آموزشی رو دیدم وای متاسفانه دقیقا نگفتید چطوری تو سیمولینک استفاده کنم من از تابع fcn استفاده کردم و کدتون رو گذاشتم ولی نشد میشه دقیقا توضیح دهید چیکار کنم همین جا سریع و عجله دارم

  • :
   سلام
   توجه بفرمایید در سیمولینک در library ها جستجو بفرمایید
   بلوکی به نام function وجود دارد
   mfile فازی نوع 2 خود را در آن قرار دهید
   ورودی و خروجی ها را مشخص کنید
   در مدلهای سیمولینک استفاده بفرمایید

 15. با عرض سلام خدمت دوستان
  بنده این فایل آموزشی را تهیه کردم. با این فیلم شما یاد میگیرین که چطور از تولباکس فازی نوع2 استفاده کنید.
  در کل برای کسی که کلا با سیستم های فازی نوع 2 آشنا نیست خوبه و همین قسمت بسیار خوب بیان شده است. و درنهایت با توجه به قیمتش و توضیحات مدرس اگه بنده بخوام از 20 نمره بدم نمره 19 میدم.
  موفق و پیروز باشید.

 16. امتیاز 5 از 5

  با سلام خدمت شما دوست عزیز.
  ایا این اموزش فازی نوع دو سایت شما که مبلغ ان 30 تومن است به همراه تولباکس ان هست و اموزش و نحوه ران کردن ان در متلب؟؟؟
  کد نویسی در قسمت ام فایل دارد؟؟؟
  تولباکس انرا هم در اختیار ما قرار می دهید؟؟

  با شایسته ترین احترامات

  سعید

  • با سلام خدمت شما دوست عزیز.
   ایا این اموزش فازی نوع دو سایت شما که مبلغ ان 30 تومن است به همراه تولباکس ان هست و اموزش و نحوه ران کردن ان در متلب؟؟؟
   بله اگر به سرفصل ها توجه می کردید متوجه می شدید.
   کد نویسی در قسمت ام فایل دارد؟؟؟ به کدنویسی در قسمت ام فایل را هم شامل می شود
   تولباکس انرا هم در اختیار ما قرار می دهید؟؟
   بله لینک دانلود آن هم در اختیار قرار می گیرد.

   با شایسته ترین احترامات

 17. سلام میشه لطفا بگید چجوری باید در سیمولینک وقتی کد درست شد استفاده کنم با تشکر

  • سلام

   توجه بفرمایید در سیمولینک در library ها جستجو بفرمایید

   بلوکی به نام function وجود دارد

   mfile فازی نوع 2 خود را در آن قرار دهید

   ورودی و خروجی ها را مشخص کنید

   در مدلهای سیمولینک استفاده بفرمایید

 18. با سلام خدمت شما اقای قیصری. من نرم افزار فازی نوع دو را از سایت شما بتازگی تهیه کرده ام. ولی با GUIانجام می دهد حقیقتا ان خوب است ولی می خواهم با خود ام فایل نویسی متلب مثلا چندتا تابع عضویت فازی نوع دو را با انها پلات بکنم. و همچنین ایا این کار تولباکس نیاز دارد؟ اگه هست چگونه انرا ادرس دهی بکنم و البته همچنین تهیه؟ چون من فک نمیکردم این محصول با GUIاین کارو بکند. ممنون میشم راهنماییم کنید

  • با سلام خدمت شما

   دوست عزیز این فیلم آموزشی هم آموزش GUI و هم آموزش m فایل نویسی فازی نوع 2 را پوشش می دهد.

   شما بی زحمت قسمت نهم را با دقت مشاهده بفرمایید. این بخش به برنامه نویسی m فایل فازی نوع 2 می پردازد.

   شما تا با شکل تابع عضویت فازی نوع 2 و تنظیم پارامترهای آن در بخش GUI آشنا نشده باشید. نمی توانید در قسمت برنامه نویسی m فایل به توابع عصویت ورودی بدهید.

   لذا یک بار دیگر بخش طراحی فازی نوع 2 به صورت GUI را مشاهده بفرمایید تا با تنظیم پارامترهای هر نوع تابع عضویت فازی نوع 2 آشنا بشید.

   اگر به قسمت کدهای متلب فازی نوع مراجعه بفرمایید ، توابع عضویت فازی نوع را می توانید ببینید.

   مثلا

   function [lowerband,Upperband]=trium(param,x)
   l1=param(1);
   l2=param(2);
   p1=param(3);
   p2=param(4);
   r1=param(5);
   r2=param(6);

   این تابعی است که تابع عضویت فازی نوع را می سازد. همانطور که می بینید 6 پارامتر دارد که هر کدام مشخص کننده یکی از مشخصات آن هستند.

   x
   ورودی این تابع عضویت است.

   برنامه مثال برای رسم نمودار این تابع عضویت

   x = 0:0.01:10
   param =[1 1 2 4 5 5]
   for i=1:length(x)
   (i)function [lowerband(i),Upperband(i)]=trium(param,x)
   end

   figure,
   plot(x,lowerband , x , Upperband)

   برای بقیه توابع عضویت هم همین داستان را داریم.

 19. عرض ادب و احترام جناب قیصری. در پاسخ به برنامه نویسی شما من همه این دستورات را پشت سرهم وارد کرده ام اما متلب ارور میدهد. (یکی از ارور ها این است که می گوید تعریف تابع یا روش اشتباه است). ایا حروف کوچک و بزرگ خاصی دارد در کد نویسی که شما نوشته اید؟ایا باید تابع جداگانه باشد؟ چگونه انجام می شود؟ ایا این برنامه جاپای عدم قطعیت را نشان می دهد؟
  ممنون میشم راهنماییم کنید چون شدیدا به ان نیاز دارم.فقط در حد پلات یک تابع عضویت کافیه. بازم ممنونم از اینکه وقت میزارید

  • با سلام و احترام
   دوست عزیز این یک مثال بود. شما باید ابتدا m فایل تابع عضویت را باز کنید و سپس نحوه فراخوانی آنرا متوجه می شوید.
   مقوله عدم قطعیت به رسم تابع عضویت ارتباطی ندارد. uncertainty همانطور که در قسمت تئوری گفته شد مقوله دیگری است.

 20. سلام و عرض ادب
  سوال من این هست که آیا همین m فایل متلب که به عنوان مثال بخش کد نویسی دانلود شده (code1_truip) رو تغییر داد تا برای کاربرد های دیگه ازش استفاده کرد یا باید سایر function هایی رو که داخل پوشه ها هست هم تغییر کند؟

  • سلام

   همین code1_truip کافی است تغییر کند.

   اما باز هم باید به کاربردتون خوب توجه کنید که نکاتی که در فیلم آموزشی بهش اشاره میشه را داشته باشه.

   شاد باشید

 21. چطوری این کد را تغییر بدیم و در سیمولینک برای کنترل فازی استفاده کنیم؟چون این کد نمونه برای مدل سازی است

  • با سلام و احترام
   در کامنت های قبلی توضیح کافی آورده شد. اگر هنوز هم سوالی دارید.
   لطفا فیلم آموزشی سیمولینک را تهیه بفرمایید. در قسمتی از آن نحوه استفاده از m فایل در سیمولینک را به طور کامل توضیح دادیم.
   شاد باشید

 22. با سلام و احترام
  با وجود خرید فیلم آموزش فارسی فازی نوع دوم، پاسخی جهت دریافت این مجموعه آموزشی دریافت نکردم. لطفا پاسخگو باشید
  با تجدد احترام

  • با سلام

   لینک های مجدد چک و برای شما ایمیل شد

 23. سلام.من بسته جامع آموزش فازی رو خریداری کرده ام .کی لینک دانلودشون به دستم خواهد رسید

  • با سلام و احترام
   ایمیل خود را چک بفرمایید.

 24. با سلام و خسته نباشید توضیحات بسیار خوبی دادین در مورد فازی نوع 2 اصلا باهاش آشنایی نداشتم مرسی از زحماتتون
  سوالی که برایم پیش آمده این است که فازی سوگنو بعد از فازی نوع 2 آمد و ساختار انفیس هم از نوع سوگنو است پس میشود نتیجه گرفت که انفیس نسبت به نوع 2قوی تر عمل میکند؟
  سوال دیگری که خدمتتون داشتم بر خلاف اسم انفیس (فازی-عصبی-تطبیقی)من هیچ تطبیقی در سیستم انفیس ندیدم چون وقتی کنترلر فازی-عصبی که توسط الگوریتم pso آموزش میدید برای یک سیستم طراحی کردم مشکل این بود که سیستم با وارد شدن عدم قطعیت ناپایدار میشد.که نشان میداد کنترلر تطبیقی انجام نمیدهد،پس
  طبق توضیحاتی که در مورد فازی نوع 2 دادید میشود نتیجه گرفت که فازی تطبیقی طراحی میشود که نسبت به انفیس در مقابل عدم قطعیت بسیار خوب عمل میکند؟
  با تشکر

  • با سلام و احترام خدمت شما کاربر گرامی و عزیر
   تا جایی که دانش بنده برسد پاسخگوی سوالات شما خواهم بود.

   فازی سوگنو بعد از فازی نوع 2 آمد و ساختار انفیس هم از نوع سوگنو است پس میشود نتیجه گرفت که انفیس نسبت به نوع 2قوی تر عمل میکند؟
   تا بینیم منظور از قویتر عمل کردن چی باشد. ولی فازی نوع 2 بدلیل وجود پارامترهای تنظیمی بیشتر نسبت به انفیس ، قابلیت بالاتری در مدلسازی دارد و بهتر می تواند عمل کند. یک دلیل دیگر این است که ما در فازی نوع 2 مقداری بازه برای تغییرات توابع عضویت می گیریم که چنین مطلبی در انفیس اصلا نداریم. این در نظر گرفتن uncertainty باعث می شود سیستم نسبت به اغتشاشات و نویز بهتر عمل کند.
   طبق تجربه برنامه نویسی من در مورد انفیس ، انفیس در برخی موارد پاسخ های ضربه ای بسیار بدی تولید می کند.

   بر خلاف اسم انفیس (فازی-عصبی-تطبیقی)من هیچ تطبیقی در سیستم انفیس ندیدم چون وقتی کنترلر فازی-عصبی که توسط الگوریتم pso آموزش میدید برای یک سیستم طراحی کردم مشکل این بود که سیستم با وارد شدن عدم قطعیت ناپایدار میشد.که نشان میداد کنترلر تطبیقی انجام نمیدهد،پس طبق توضیحاتی که در مورد فازی نوع 2 دادید میشود نتیجه گرفت که فازی تطبیقی طراحی میشود که نسبت به انفیس در مقابل عدم قطعیت بسیار خوب عمل میکند؟
   همانطور که در جواب سوال قبلی گفتم ناپایداری یکی از ویژگیهای انفیس است. منظور از تطبیقی یا همان adaptive یعنی سیستم انفیس پارامترهای تنظیمی دارد که می تواند مثل سیستم های تطبیقی با تنظیم این پارامترها مدل مناسبی را بر اساس داده های آموزش تولید کند. قطعا فازی نوع 2 در عدم قطعیت بهتر عمل می کند.

 25. با سلام ممنون از توضیحاتتون
  بعد از دیدن فیلم آموزشی متوجه شدم که به چه صورت است
  سیستم فازی که در متلب قرار داده شده ،هم ممدانی و هم سوگنو از نوع اول است.
  و در واقع ساختار نوع 2 برای هر دو سیستم باید ساخته شود.
  به نظرم اگر در آموزشتان و یا ادامه ی این آموزش در آینده برای مثال مدل سازی که انجام دادید از ساختاری سوگنو (فازی-عصبی )استفاده کنید کار بسیار کاملی را ارایه میدهید .چون آموزش شبکه با دقت بسیار خوبی به دست می آید
  با تشکر

 26. با سلام فایلهای قسمت 7 وبه بعد مشکل دانلود دارد لطفا بررسی کنید. ممنون

  • با سلام
   چه مشکلی ؟

 27. امتیاز 5 از 5

  با تشکر از پیگیری و پاسخگویی شما. ممنونم. فایلها مفید واقع شد.

 28. امتیاز 5 از 5

  سلام. حال شما خوبه؟
  ترتیب پارامترها در در رسم تابع گاوسی فازی نوع دوم چیست؟

  • سلام ، تشکر
   شما m فایل این تابع را باز کنید. در زیر آن ترتیب پارامترها نوشته شده است.

 29. امتیاز 4 از 5

  لینک های ارسالی برای من خرابن لطفا بدلیل عجله ای که دارم هرچه سریعتر کمکم کنید و اصلاحشون کنید کارم فوریه

  • با سلام و احترام
   لینک های صحیح برای شما ایمیل شد

 30. امتیاز 4 از 5

  سلام. آموزش خوب و عالی بود.

 31. امتیاز 2 از 5

  با سلام . مشکل اکثرادانشجویان طبق کامنتهای داده شده استفاده از این ام فایل در سیمولینک است . شما که اینقدر زحمت کشیده اید چرا 2 دقیقه بیشتر وقت نگذاشتید این موضوع را هم بگویید. من هر کاری میکنم یاز هم خطا میدهد لطفا مفصلتر توضیح دهید چطور این مشکل را برطرف کنم

  • سلام
   مشکل خود را توضیح دهید تا جواب ارسال شود.

 32. امتیاز 4 از 5

  درود بر شما.
  مدت زمان آموزش چند دقیقه است؟

  • درود بر شما
   حدود 3 ساعت

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبانی