حراج!

فیلم آموزش فارسی فازی نوع 2

(دیدگاه 47 کاربر)

99,000 تومان 69,000 تومان

توضیحات

.

.

فازی نوع دوم بهبود یافته نوع اول است. به طوری که عدم قطعیت بیشتری را پوشش می دهد. این نوع فازی را پرفسور زاده در سال 1975 ارائه کرد. تابع عضویت یک مجموعه فازی نوع دوم تعمیم یافته مانند یک تابع سه بعدی است که بعد سوم، مقدار تابع عضویت در هر نقطه از دامنه ی دو بعدی آن است؛ که جای پای عدم قطعیت (fou) نامیده می شود. در یک مجموعه فازی نوع دوم بازه ای مقدار بعد سوم همه جا یکسان است؛ و ریاضیات مورد نیاز آن ساده تر است. تئوری فازی در زمینه های مختلف به طور موفقیت آمیزی به کار برده شده است. اما کاربرد گونه های دیگر فازی مانند فازی نوع دوم و فازی شهودی هنوز در ابتدای راه است.

به طور خلاصه، دلايل ظهور فازي نوع-2 را ميتوان در پنج قسمت بيان کرد:

 1. عدم توانايي توصيف رياضي سيستمهـايي که مکانيزم توليد داده در آن به صورت متغيـر بـا زمـان اسـت ، مانند مخابرات سيار؛
 2. عدم توانايي توصيف رياضي انـدازه ي نويز غير ثابت (Nonstationarity)، ماننـد نسـبت سـيگنال بـه نويز؛
 3. عدم توانايي توصيف رياضي ويژگيها در کاربردهـاي بازشناخت الگو که داراي خواص آماري غير ثابت مـي باشـند،مانند طبقه بندي قانون پايه تصاوير ترافيک ؛
 4. دانش به دست آمده از تعدادي فرد خبـره بـه وسـيله سـؤالاتي، حـاوي کلماتي که داراي عدم قطعيت هسـتند ؛
 5. اسـتفاده از عبـارات زباني که داراي دامنه غير قابل اندازه گيري باشند.

همانطور که در نظريه ي احتمال، تمـام اطلاعـات پيرامـونيک عدم قطعيت تصادفي به وسيله يک تابع چگالي احتمال بيان مي شود و با تعيين ميانگين و پراکندگي حول ميانگين، حـداقل اطلاعات لازم از تابع چگالي احتمال توسط واريانس بـه دسـت مي آيد، يک مجموعه فازي نـوع -2 هـم در مواجهـه بـا عـدم قطعيت هاي زباني براي ارائه ي اطلاعاتي بيشـتر از يـک درجـه عضويت ساده، اين اندازه از پراکندگي (واريانس) را حول يک عدم قطعيت زباني در اختيار قرار ميدهد. درحقيقت، مجموعـه فازي نوع-1 تقريب درجه اول عدم قطعيت و مجموعـه فـازي نوع-2 تقريب درجه دوم عدم قطعيت هستند. به ايـن ترتيـب، با گسترش به مفهوم فازي نوع-3 و نوع-4 تا مجموعـه فـازي نوع- بي نهايت، مي توان عدم قطعيت را به طور کامل تقريب زد. مجموعه فازي نوع – بي نهايت، مجموعه اي اسـت کـه درجـات تعلق آن يک مجموعه فازي اسـت و آن مجموعـه فـازي هـم داراي درجات تعلقي است که خود يک مجموعه فازي هستند.

به همين ترتيب، تا بينهايت، درجات تعلق خود مجموعه فازي هستند ؛ اما در عمل، اين موضوع امکان ندارد؛ زيرا موجب پيچيدگي بسيار زيادي ميشود و ما ناگزير بـه اسـتفاده از يـک مجموعه فازي محدود هستيم. به ايـن ترتيـب، مجموعـه هـاي فازي نوع-2 در کاهش اثر عدم قطعيت در قـوانين فـازي بهتـر عمل ميکنند . علاوه بر کاهش اثـر عـدم قطعيـت درقوانين فازي، به علت فازي بودن توابع عضويت در مجموعه هاي فازي نوع-2 امکان مدل کردن عدم قطعيتهاي زباني و داده هـابه نحو موثري بهبود پيدا کرده است .

تمایز بین فازی معمولی و نوع دوم در این است که تابع عضویت فازی نوع دوم یک سیستم فازی در بازه [0, 1] می باشد؛ در حالی که تابع عضویت فازی معمولی مقداری عددی در بازه [0, 1] است. مثلا مفهوم بلندی در فازی نوع اول می تواند به صورت زیر باشد:

fuzzy type 2 membership function download training video

که توابع عضویت  بلند،  کوتاه و  متوسط، خود سیستم های فازی نوع اول هستند. فازی نوع دوم وقتی مفید است که نتوانیم تابع عضویت یک سیستم فازی را به آسانی تعیین کنیم. به همین دلیل برای پوشش عدم قطعیت در تابع عضویت، از یک فازی دیگر استفاده می کنیم.

در حال حاضـر ، مجموعـه هـاي فـازي نـوع-2 بـه عنـوان نظريه اي مهم در محيط هايي با عدم قطعيت بـالا توسـعه يافتـه است. از جمله کاربردهاي پزشکي که ميتوان به پيش پـردازش عکس هاي راديوگرافي ، تخمين زدن ميزان سـلامتي نـوزاد تازه متولدشده ، تشخيص بيماري و مدل سـازي سـازگاري نشانه ي يک بيماري با آن بيماري در قالب عبارات زباني ، اشاره کرد. در زمينه ي کنترل مـي تـوان از کنتـرل روبـات هـاي فوتباليست ، مدل سازي رفتار افراد در يک اتـاق هوشـمند ، کنترل سيستم ، شناسايي سيستم هاي غيرخطي  و کنترل تناسبي ، نام برد. همچنين در مسائل طبقه بندي که داراي ابهام ذاتي هستند ، روش خوشه بندي ميـانگين– c ، تشخيص لبه در عکسهاي ديجيتال ، نماياندن عدم قطعيتهاي موجود در هر خوشـه ، از جملـه  کاربردهـاي مجموعه هاي فازي نوع-2 در زمينه ي بازشناخت الگو مي باشند.

پيش بيني سريهاي زماني ، مدل سـازي فواصـل مـبهم درپياده سازي سيسـتم اطلاعـات جغرافيـايي ، مـدل سـازي فرايند جداسازي سولفور از فـولاد ، مـدل سـازي  رياضـي رفتـار ديناميک اکوسيسـتم هاي پيچيـده ، از زمينه هاي کاربردي ديگري هستند که منطق فازي نوع-2 به طـور مـوفقي وارد شده است.

ایران متلب بعد از ماه ها تلاش و مطالعه مراجع مختلف بالاخره فیلم آموزشی فازی نوع 2 را برای استفاده کاربران خود آماده کرد. شما کاربر عزیز می توانید هم اکنون این فیلم آموزشی منحصر بفرد را سفارش دهید. 

سرفصل های این فیلم آموزشی :

مفهوم تابع عضویت فازی نوع یک

یک مثال از تابع عضویت فازی نوع یک

تابع عضویت فازی نوع دو بازه ای interval

کاربردهای فازی نوع دو

مفهوم Uncertainty  

تابع عضویت Lower و Upper

خروجی بازه ای در سیستم فازی نوع 2 همراه با مثال

تشریح بلوک دیاگرام کلی فازی نوع 2

Fuzzifier

Rulebase

Inference Engine

Defuzzifier

مفهوم type-reducer

چرا به سیستم فازی نوع 2 نیاز داریم ؟

تشریح FOU

یک مثال بازه ای در فازی نوع 2

کاهش نوع (مرکز ثقل)

تعریف نموداری عکس فازی

الگوریتم Karnik-Mendel (KM)

مزیت های فازی نوع 2

تشریح بلوک به یلوک فازی نوع 2

قانون ها (rule) در فازی نوع 2

توضیح نحوه عملکرد فازی نوع 2 از روی یک مثال ساده به صورت گرافیکی

نحوه عملکرد min در فازی نوع 2

نحوه عملکرد max در فازی نوع 2

نحوه عملکرد ضرب یا prod در فازی نوع 2

محاسبه Cr و Cl در خروجی نهایی

مفهوم Fired Rule FOU

آموزش الگوریتم fuzzy type 2 با یک مثال

Rulebase در فازی نوع 2

جدول قانون rule table

Firing intervals قسمت antecedent قانون

Firing intervals قسمت consequent قانون

محاسبه yr و yl

توضیح شبه کد الگوریتم KM

محاسبه R و L

خروجی crisp نهایی

 

کار با toolbox فازی نوع 2

طراحی یک سیستم فازی نوع 2 از طریق گرافیکی

تعریف نام برای ورودی

تغییر بازه ورودی ها

افزایش یا کاهش تعداد ورودی ها

تغییر نام توابع عضویت

تغییر نوع توابع عضویت

Gauss Mean و Gauss Div و Triangular

و Gauss uncertain peak و triangular uncertain peak

تنظیم پارامترهای تابع عضویت

تغییر lower و upper

تنظیم inference

Resolution

Implication

تعیین rule ها

اضافه کردن و حذف کردن rule

Export کردن سیستم ساخته شده

m فایل خروجی

تولید کد اماده سیستم فازی نوع 2 بدون کدنویسی

توضیح خط به خط کد تولید شده

ساخت FuzzyT2Struct

کدنویسی برنامه سیستم فازی نوع 2

مدلسازی با سیستم فازی نوع 2 دارای دو ورودی و یک خروجی

معرفی تولباکس کدنویسی فازی نوع 2

دستور addpath

اعمال داده به سیستم فازی نوع 2 و گرفتن خروجی

توضیح تابع type2fls

 

 

 

ارسال لینک های دانلود به ایمیل شما

 

 

.

 

محصولات مرتبط

47 دیدگاه برای فیلم آموزش فارسی فازی نوع 2

 1. هستي

  سلام و تشكر از سايت ايران متلب
  لطفا سريعتر موجود كنيد من خيلي لازمش دارم براي پروژه ام

  • eeiranmatlab

   سلام و تشکر از شما

   این فیلم آموزشی تا چند روز آینده مراحل نهایی تست کیفیت را طی خواهد کرد و در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

 2. اسماعیل

  با سلام
  خیلی خوبه که برای این موضوع وقت میذارید و بی صبرانه منتظر این محصول اموزشی هستم.
  فقط چندتا ایده دارم که امیدوارم بررسی بشه. اگه بتونین ساخت تولباکس این نوع فازی را آموزش دهید بسیار ممنون میشم. همچنین اگه حل مثال های کاربردی نیز آموزش داده شوند فکر نمیکنم که کسی مشکلی با افزایش قیمت جهت یادگیری بیشتر داشته باشد. اگه حتی این مثال ها شبیه سازی یک کنفرانس داخلی ساده نیز باشد خیلی مفیده.
  با تشکر بسیار از شما

  • eeiranmatlab

   سلام

   تشکر از شما بابت نظرتون

   سعی می کنیم تمامی موارد را لحاظ کنیم

 3. اسماعیل

  با سلام
  این اموزش کی اماده میشه؟
  منتظر پاسخ شما هستم. با تشکر

  • eeiranmatlab

   سلام
   قسمت هایی از این فیلم اماده شده است اما هنوز چند قسمت آخر آن ضبط شده است اما هنوز ویرایش نشده .

   ان شا اله تا 10 روز آینده تکمیل می شود.

 4. اسماعیل

  سلام
  پس چرا هنوز اماده نشده؟ خیلی وقته منتظر این اموزش هستم.

  • ایران متلب

   ببخشيد براي اين تاخير
   تا چند روز آينده آماده ميشود

   از شما صميمانه پوزش مي طلبيم

 5. علی

  سلام بی صبرانه در انتظار انتشار این آموزش هستم

 6. قالی باف

  مثل اینکه این آموزش قرار نیست منتشر بشه ؟؟

  • ایران متلب

   نه دوست عزیر قسمت های اولش که توضیح فازی نوع 1 است تهیه شده و در حال ضبط فازی نوع 2 هستیم.

   از شما بابت این تاخیر در تهیه عذرخواهی می کنیم.

 7. علی

  سلام فک کنم این آموزش درست بشو نیست.

 8. اسماعیل

  با سلام
  لطفا سرفصل های آموزشی که در این فیلم آموزشی استفاده شده است را بیان کنید و تصاویری از قسمت های مختلف آن بگذارید تا با آگاهی بیشتر این محصول را خریداری کنیم. همچنین مثال هایی که در این محصول به کار گرفته شده چیا هستند و آیا تولباکس فازی نوع 2 و نحوه ی نصب آن در فایل خریداری شده وجود دارد یا نه؟
  با تشکر

  • ایران متلب

   با سلام و احترام

   سرفصل ها تا 24 ساعت ديگه بر روي سايت قرار خواهند گرفت.

   تولباكس فازي نوع 2 به همراه فيلم آموزشي قابل دريافت است. در فيلم آموزشي به طور كامل نحوه كار با آن توضيح داده مي شود.

   با تشكر

   با تشكر

 9. behzad

  تو این فایل اموزشی از تولباکس کدوم نویسنده استفاده شده؟

  • ایران متلب

   سلام

   ما بیشتر تولباکس های داخل اینترنت را دانلود و تست کردیم.

   یکی از تولباکس ها که هم گرافیکی و هم کدنویسی داشت را انتخاب کردیم.

 10. علی

  سلام من پرداخت کردم چرا لینک دانلود نیست!

 11. علی

  آموزشتون عالی هست دستتون درد نکنه مشکلمو حل کردین

  • ایران متلب

   ما هم خوشحالیم که تونستیم کمکی به شما کرده باشیم.

   واقعا فیلم آموزشی کاملی در مورد فازی نوع 2 در هیچ جای اینترنت پیدا نمی شود و ما هم خیلی زمان صرف کردیم تا بتونیم یک محصول خوب آماده کنیم.

 12. علی

  با سلام زمان این آموزش چقدر است

  • ایران متلب

   با سلام

   حدودا 90 دقیقه

 13. هومن

  سلام چند تا سوال مهم دارم اگه جواب بدید ممنون میشم
  1. تعیین توابع عضویت به چه صورت تعیین کنم با مشاهده خطا و مشتق آن به چه
  صورت تعیین کنم؟
  2.در خروجی دیدم بعضی وقت ها ازدیدم که از حرف انگلیسی زد به توان منفی 1
  استفاده می کنند برای چی هست؟
  3.کدوم روش برای تبدیل درجه 2 به 1 در خروجی بهتر است و فرقش در چیه و
  توابع عضویت از کدومش استفاده کنم؟
  4. تولباکس در کدام ورژن متلب جواب میده سیستم باید 32 بیتی باشه؟
  5.در خود سیمولینک متلب تولباکس جداگانه داره؟ اگه نداره به چه صورت باید در محیط سیمولینک ازش استفاده کنم

  • ایران متلب

   سلام
   1- تعیین توابع عضویت به چه صورت تعیین کنم با مشاهده خطا و مشتق آن به چه صورت تعیین کنم؟
   برای تعیین توابع عضویت روشهای زیادی وجود دارد که میتوانید به کتابهای فازی مراجعه کنید. هر نوع تابع عضویت برای یک کاربرد خاص استفاده می شود.
   2- در خروجی دیدم بعضی وقت ها ازدیدم که از حرف انگلیسی زد به توان منفی ۱ استفاده می کنند برای چی هست؟
   متوجه منظورتون نشدم
   3- کدوم روش برای تبدیل درجه ۲ به ۱ در خروجی بهتر است و فرقش در چیه و توابع عضویت از کدومش استفاده کنم؟
   در فیلم آموزشی در این رابطه صحبت شده است و COG بهتر است.
   4- تولباکس در کدام ورژن متلب جواب میده سیستم باید ۳۲ بیتی باشه؟
   در هر ورژن و سیستمی جواب میده. نسخه های بالاتر از 2009 متلب را جواب میده.
   5 – در خود سیمولینک متلب تولباکس جداگانه داره؟ اگه نداره به چه صورت باید در محیط سیمولینک ازش استفاده کنم
   برای پیاده سازی فازی نوع 2 در سیمولینک متلب باید قسمت کدنویسی m فایل فازی نوع 2 را در فیلم آموزشی یاد بگیرید و بعد از اینکه سیستم فازی نوع 2 را طراحی کردید. آنرا به صورت یک تابع بنویسید و در بلوک function سیمولینک آنرا فراخوانی کنید.

 14. ali

  سلام من فیلم آموزشی رو دیدم وای متاسفانه دقیقا نگفتید چطوری تو سیمولینک استفاده کنم من از تابع fcn استفاده کردم و کدتون رو گذاشتم ولی نشد میشه دقیقا توضیح دهید چیکار کنم همین جا سریع و عجله دارم

  • ایران متلب

   :
   سلام
   توجه بفرمایید در سیمولینک در library ها جستجو بفرمایید
   بلوکی به نام function وجود دارد
   mfile فازی نوع 2 خود را در آن قرار دهید
   ورودی و خروجی ها را مشخص کنید
   در مدلهای سیمولینک استفاده بفرمایید

 15. اسماعیل

  با عرض سلام خدمت دوستان
  بنده این فایل آموزشی را تهیه کردم. با این فیلم شما یاد میگیرین که چطور از تولباکس فازی نوع2 استفاده کنید.
  در کل برای کسی که کلا با سیستم های فازی نوع 2 آشنا نیست خوبه و همین قسمت بسیار خوب بیان شده است. و درنهایت با توجه به قیمتش و توضیحات مدرس اگه بنده بخوام از 20 نمره بدم نمره 19 میدم.
  موفق و پیروز باشید.

 16. saeed

  با سلام خدمت شما دوست عزیز.
  ایا این اموزش فازی نوع دو سایت شما که مبلغ ان 30 تومن است به همراه تولباکس ان هست و اموزش و نحوه ران کردن ان در متلب؟؟؟
  کد نویسی در قسمت ام فایل دارد؟؟؟
  تولباکس انرا هم در اختیار ما قرار می دهید؟؟

  با شایسته ترین احترامات

  سعید

  • ایران متلب

   با سلام خدمت شما دوست عزیز.
   ایا این اموزش فازی نوع دو سایت شما که مبلغ ان 30 تومن است به همراه تولباکس ان هست و اموزش و نحوه ران کردن ان در متلب؟؟؟
   بله اگر به سرفصل ها توجه می کردید متوجه می شدید.
   کد نویسی در قسمت ام فایل دارد؟؟؟ به کدنویسی در قسمت ام فایل را هم شامل می شود
   تولباکس انرا هم در اختیار ما قرار می دهید؟؟
   بله لینک دانلود آن هم در اختیار قرار می گیرد.

   با شایسته ترین احترامات

 17. fatemeh

  سلام میشه لطفا بگید چجوری باید در سیمولینک وقتی کد درست شد استفاده کنم با تشکر

  • ایران متلب

   سلام

   توجه بفرمایید در سیمولینک در library ها جستجو بفرمایید

   بلوکی به نام function وجود دارد

   mfile فازی نوع 2 خود را در آن قرار دهید

   ورودی و خروجی ها را مشخص کنید

   در مدلهای سیمولینک استفاده بفرمایید

 18. سعید

  با سلام خدمت شما اقای قیصری. من نرم افزار فازی نوع دو را از سایت شما بتازگی تهیه کرده ام. ولی با GUIانجام می دهد حقیقتا ان خوب است ولی می خواهم با خود ام فایل نویسی متلب مثلا چندتا تابع عضویت فازی نوع دو را با انها پلات بکنم. و همچنین ایا این کار تولباکس نیاز دارد؟ اگه هست چگونه انرا ادرس دهی بکنم و البته همچنین تهیه؟ چون من فک نمیکردم این محصول با GUIاین کارو بکند. ممنون میشم راهنماییم کنید

  • ایران متلب

   با سلام خدمت شما

   دوست عزیز این فیلم آموزشی هم آموزش GUI و هم آموزش m فایل نویسی فازی نوع 2 را پوشش می دهد.

   شما بی زحمت قسمت نهم را با دقت مشاهده بفرمایید. این بخش به برنامه نویسی m فایل فازی نوع 2 می پردازد.

   شما تا با شکل تابع عضویت فازی نوع 2 و تنظیم پارامترهای آن در بخش GUI آشنا نشده باشید. نمی توانید در قسمت برنامه نویسی m فایل به توابع عصویت ورودی بدهید.

   لذا یک بار دیگر بخش طراحی فازی نوع 2 به صورت GUI را مشاهده بفرمایید تا با تنظیم پارامترهای هر نوع تابع عضویت فازی نوع 2 آشنا بشید.

   اگر به قسمت کدهای متلب فازی نوع مراجعه بفرمایید ، توابع عضویت فازی نوع را می توانید ببینید.

   مثلا

   function [lowerband,Upperband]=trium(param,x)
   l1=param(1);
   l2=param(2);
   p1=param(3);
   p2=param(4);
   r1=param(5);
   r2=param(6);

   این تابعی است که تابع عضویت فازی نوع را می سازد. همانطور که می بینید 6 پارامتر دارد که هر کدام مشخص کننده یکی از مشخصات آن هستند.

   x
   ورودی این تابع عضویت است.

   برنامه مثال برای رسم نمودار این تابع عضویت

   x = 0:0.01:10
   param =[1 1 2 4 5 5]
   for i=1:length(x)
   (i)function [lowerband(i),Upperband(i)]=trium(param,x)
   end

   figure,
   plot(x,lowerband , x , Upperband)

   برای بقیه توابع عضویت هم همین داستان را داریم.

 19. سعید

  عرض ادب و احترام جناب قیصری. در پاسخ به برنامه نویسی شما من همه این دستورات را پشت سرهم وارد کرده ام اما متلب ارور میدهد. (یکی از ارور ها این است که می گوید تعریف تابع یا روش اشتباه است). ایا حروف کوچک و بزرگ خاصی دارد در کد نویسی که شما نوشته اید؟ایا باید تابع جداگانه باشد؟ چگونه انجام می شود؟ ایا این برنامه جاپای عدم قطعیت را نشان می دهد؟
  ممنون میشم راهنماییم کنید چون شدیدا به ان نیاز دارم.فقط در حد پلات یک تابع عضویت کافیه. بازم ممنونم از اینکه وقت میزارید

  • ایران متلب

   با سلام و احترام
   دوست عزیز این یک مثال بود. شما باید ابتدا m فایل تابع عضویت را باز کنید و سپس نحوه فراخوانی آنرا متوجه می شوید.
   مقوله عدم قطعیت به رسم تابع عضویت ارتباطی ندارد. uncertainty همانطور که در قسمت تئوری گفته شد مقوله دیگری است.

 20. کیوان

  سلام و عرض ادب
  سوال من این هست که آیا همین m فایل متلب که به عنوان مثال بخش کد نویسی دانلود شده (code1_truip) رو تغییر داد تا برای کاربرد های دیگه ازش استفاده کرد یا باید سایر function هایی رو که داخل پوشه ها هست هم تغییر کند؟

  • ایران متلب

   سلام

   همین code1_truip کافی است تغییر کند.

   اما باز هم باید به کاربردتون خوب توجه کنید که نکاتی که در فیلم آموزشی بهش اشاره میشه را داشته باشه.

   شاد باشید

 21. behzad

  چطوری این کد را تغییر بدیم و در سیمولینک برای کنترل فازی استفاده کنیم؟چون این کد نمونه برای مدل سازی است

  • ایران متلب

   با سلام و احترام
   در کامنت های قبلی توضیح کافی آورده شد. اگر هنوز هم سوالی دارید.
   لطفا فیلم آموزشی سیمولینک را تهیه بفرمایید. در قسمتی از آن نحوه استفاده از m فایل در سیمولینک را به طور کامل توضیح دادیم.
   شاد باشید

 22. Mona

  با سلام و احترام
  با وجود خرید فیلم آموزش فارسی فازی نوع دوم، پاسخی جهت دریافت این مجموعه آموزشی دریافت نکردم. لطفا پاسخگو باشید
  با تجدد احترام

  • ایران متلب

   با سلام

   لینک های مجدد چک و برای شما ایمیل شد

 23. رضا بهزادی

  سلام.من بسته جامع آموزش فازی رو خریداری کرده ام .کی لینک دانلودشون به دستم خواهد رسید

  • ایران متلب

   با سلام و احترام
   ایمیل خود را چک بفرمایید.

 24. احسان

  با سلام و خسته نباشید توضیحات بسیار خوبی دادین در مورد فازی نوع 2 اصلا باهاش آشنایی نداشتم مرسی از زحماتتون
  سوالی که برایم پیش آمده این است که فازی سوگنو بعد از فازی نوع 2 آمد و ساختار انفیس هم از نوع سوگنو است پس میشود نتیجه گرفت که انفیس نسبت به نوع 2قوی تر عمل میکند؟
  سوال دیگری که خدمتتون داشتم بر خلاف اسم انفیس (فازی-عصبی-تطبیقی)من هیچ تطبیقی در سیستم انفیس ندیدم چون وقتی کنترلر فازی-عصبی که توسط الگوریتم pso آموزش میدید برای یک سیستم طراحی کردم مشکل این بود که سیستم با وارد شدن عدم قطعیت ناپایدار میشد.که نشان میداد کنترلر تطبیقی انجام نمیدهد،پس
  طبق توضیحاتی که در مورد فازی نوع 2 دادید میشود نتیجه گرفت که فازی تطبیقی طراحی میشود که نسبت به انفیس در مقابل عدم قطعیت بسیار خوب عمل میکند؟
  با تشکر

  • ایران متلب

   با سلام و احترام خدمت شما کاربر گرامی و عزیر
   تا جایی که دانش بنده برسد پاسخگوی سوالات شما خواهم بود.

   فازی سوگنو بعد از فازی نوع 2 آمد و ساختار انفیس هم از نوع سوگنو است پس میشود نتیجه گرفت که انفیس نسبت به نوع 2قوی تر عمل میکند؟
   تا بینیم منظور از قویتر عمل کردن چی باشد. ولی فازی نوع 2 بدلیل وجود پارامترهای تنظیمی بیشتر نسبت به انفیس ، قابلیت بالاتری در مدلسازی دارد و بهتر می تواند عمل کند. یک دلیل دیگر این است که ما در فازی نوع 2 مقداری بازه برای تغییرات توابع عضویت می گیریم که چنین مطلبی در انفیس اصلا نداریم. این در نظر گرفتن uncertainty باعث می شود سیستم نسبت به اغتشاشات و نویز بهتر عمل کند.
   طبق تجربه برنامه نویسی من در مورد انفیس ، انفیس در برخی موارد پاسخ های ضربه ای بسیار بدی تولید می کند.

   بر خلاف اسم انفیس (فازی-عصبی-تطبیقی)من هیچ تطبیقی در سیستم انفیس ندیدم چون وقتی کنترلر فازی-عصبی که توسط الگوریتم pso آموزش میدید برای یک سیستم طراحی کردم مشکل این بود که سیستم با وارد شدن عدم قطعیت ناپایدار میشد.که نشان میداد کنترلر تطبیقی انجام نمیدهد،پس طبق توضیحاتی که در مورد فازی نوع 2 دادید میشود نتیجه گرفت که فازی تطبیقی طراحی میشود که نسبت به انفیس در مقابل عدم قطعیت بسیار خوب عمل میکند؟
   همانطور که در جواب سوال قبلی گفتم ناپایداری یکی از ویژگیهای انفیس است. منظور از تطبیقی یا همان adaptive یعنی سیستم انفیس پارامترهای تنظیمی دارد که می تواند مثل سیستم های تطبیقی با تنظیم این پارامترها مدل مناسبی را بر اساس داده های آموزش تولید کند. قطعا فازی نوع 2 در عدم قطعیت بهتر عمل می کند.

 25. ehsan

  با سلام ممنون از توضیحاتتون
  بعد از دیدن فیلم آموزشی متوجه شدم که به چه صورت است
  سیستم فازی که در متلب قرار داده شده ،هم ممدانی و هم سوگنو از نوع اول است.
  و در واقع ساختار نوع 2 برای هر دو سیستم باید ساخته شود.
  به نظرم اگر در آموزشتان و یا ادامه ی این آموزش در آینده برای مثال مدل سازی که انجام دادید از ساختاری سوگنو (فازی-عصبی )استفاده کنید کار بسیار کاملی را ارایه میدهید .چون آموزش شبکه با دقت بسیار خوبی به دست می آید
  با تشکر

 26. ahmad

  با سلام فایلهای قسمت 7 وبه بعد مشکل دانلود دارد لطفا بررسی کنید. ممنون

  • ایران متلب

   با سلام
   چه مشکلی ؟

 27. Mohammadi

  با تشکر از پیگیری و پاسخگویی شما. ممنونم. فایلها مفید واقع شد.

 28. میثم

  سلام. حال شما خوبه؟
  ترتیب پارامترها در در رسم تابع گاوسی فازی نوع دوم چیست؟

  • ایران متلب

   سلام ، تشکر
   شما m فایل این تابع را باز کنید. در زیر آن ترتیب پارامترها نوشته شده است.

 29. امیرحسین مرادی

  لینک های ارسالی برای من خرابن لطفا بدلیل عجله ای که دارم هرچه سریعتر کمکم کنید و اصلاحشون کنید کارم فوریه

  • ایران متلب

   با سلام و احترام
   لینک های صحیح برای شما ایمیل شد

 30. یزدانی

  سلام. آموزش خوب و عالی بود.

 31. پیام حقگو

  با سلام . مشکل اکثرادانشجویان طبق کامنتهای داده شده استفاده از این ام فایل در سیمولینک است . شما که اینقدر زحمت کشیده اید چرا 2 دقیقه بیشتر وقت نگذاشتید این موضوع را هم بگویید. من هر کاری میکنم یاز هم خطا میدهد لطفا مفصلتر توضیح دهید چطور این مشکل را برطرف کنم

  • ایران متلب

   سلام
   مشکل خود را توضیح دهید تا جواب ارسال شود.

 32. آرش

  درود بر شما.
  مدت زمان آموزش چند دقیقه است؟

  • ایران متلب

   درود بر شما
   حدود 3 ساعت

 33. پارسا

  با سلام من با استفاده از آموزش شما سیستم فازی نوع ۲ مد نظرم را پیاده کردم و در غالب m.فایل با ورودی های مشخص خروجی فازی نوع۲ را بدست آوردم ولی پروژه من به صورتی است که باید از این m.فایل در محیط سیمولینک متلب استفاده کنم تا با گرفتن ورودی در سیمولینک خروجی فاری نوع۲ را بدست بیاورم من از بلوک fcn سیمولینک(فانکشن) استفاده کردم و این m.فایل را درونش قرار دادم ولی موقع اجرا خطاهای زیادی می دهد از جمله اینکه چون خود این m.فایل که داره در محیط فانکشن سیمولینک اجرا میشه شامل چندین فانکشن است که در اول برنامه با دستور addpath فراخوانی شده .خواهشا راهنمایی کنید که آیا واقعا می شود از این m.فایل در سیمولینک استفاده کرد و چگونه؟ من برای انجام پایان نامه ام با این مشکل مواجهم که تمام کارم به این قسمت وابسته است.ممنون از شما

  • ایران متلب

   با سلام
   از شما خیلی ممنون هستیم که با ما در تماس هستید
   دوست عزیز سیمولینک دارای قابلیتهای بسیار زیادی است. شما فکر کنم در سیمولینک ضعیف هستید که نمی توانید این مشکل را برطرف کنید.
   هر مدل سیمولینک قبل از اینکه شما آنرا اجرا کنید، یک سری تابع قبل از آن اجرا می شود که به توابع preload یا preinit و … معروف هستند. این توابع کاربردهای بسیار زیادی دارند مثلا فرض کنید در مدل شما متغییرهایی مجهولی قرار دارند می توانید یک تابع در این قسمت فراخوانی کنید تا این متغییرها را مقداردهی کند و سپس مدل سیمولینک اجرا شود و مدل به خطا نخورد.
   در کار شما اگر شما برنامه را خارج از سیمولینک جواب گرفتید و حالا در بلوک fcn به مشکل می خورید نشان می دهد یک جایی دارید اشتباه می کنید.
   اگر نیاز هست که با دستور addpath مسیری به مسیر متلب اضافه شود، می توانید این کارها را در preload انجام دهید. ولی من فکر نمی کنم به این خاطر باشد.
   شما مدل سیمولینکتون را دوباره بررسی بفرمایید. که همه زیر تابع ها در کنار مدل سیمولینک قرار داشته باشند.
   می تونید به دو فیلم زیر برای توضیح بیشتر مراجعه کنید
   آموزش سیمولینک
   مباحث پیشرفته در سیمولینک

 34. حسین

  با سلام،من هم تو استفاده از کد ایجاد شده در سیمولینک مشکل دارم،کد رو ایجاد کردم در بلوک FCN قرار دادم ورودی و خروجی را بصورت function output1=fcn(input1,input2) تعریف کردم.از طریق set Path فولدر New matlab رو فراخوانی کردم،و سیستم رو RUN کردم ،ولی با ارور مواجه شدم.سیستم با بلوک فازی نوع 1 به درستی کار میکنه،لطفا راهنمایی بفرمائید

  • حسن اصغري

   با سلام
   لطفا خطایی که می دهد را بنویسید.

 35. بهزاد

  با سلام،بنده هم در استفاده از این کد در سیمولینک و متلب فانکشن مشکل دارم،البته با اس فانکشن اجرا کردم سرعتش پایین بود،لطفا به جایی اینکه برای حل این مشکل به دانشجویان کمک کنید پیشنهاد خرید محصول دیگر را ندهید.با تشکر

  • حسن اصغري

   با سلام
   s function برای تعریف تابع تبدیل بر اساس تبدیل لاپلاس می باشد. شما از m-file استفاده کنید.

 36. یاوری

  با سلام،بنده کد سیستم فازی نوع 2 را قصد دارم داخل سمولینک اجرا کنم پیام دوستان را خوندم دیدم اکثرا همه این مشکل را دارند.اگه امکانش هست از مدرس فایل بخواهید فایل جداگانه برای اجرای این کد در سیمولینک را هم فراهم کنند.با تشکر

  • حسن اصغري

   با سلام
   مباحث مورد نیاز در فیلم آموزشی بحث شده است.
   شما بهتر است فیلم آموزشی سیمولینک را بگیرید تا بیشتر با اجرای کد در سیمولینک آشنا بشوید.
   آموزش فارسی سیمولینک

 37. بابک مدبرنیا

  با سلام و آرزوی پیشرفت روزافزون
  آیا محیط گرافیکی و تولباکس معرفی شده در این آموزش بر اساس کارهای پزوهشی castillo از مرکزی پزوهشی در مکزیک است. لینک زیر شاید مورد توجه تان قرار گیرد.
  http://www.hafsamx.org/his/index_files/Page315.htm
  برای شبیه سازی یک مقاله که براساس این محیط گرافیکی انجام گرفته سریعا به آن نیاز دارم.
  در صورت راهنمایی بسیار ممنون خواهم بود.

  • ایران متلب

   با سلام
   تولباکس موجود در کنار این آموزش با این تولباکس متفاوت است.

 38. بابک مدبرنیا

  با سلام
  آیا در محیط گرافیکی ارایه شده توسط شما امکان تعریف تابع عضویت گوسی نوع دوم برای خروجی ها وجود دارد؟
  این امکان در محیط گرافیکی ارایه شده توسط castillo وجود دارد اما محیط گرافیکی و تولباکس ارایه شده توسط taskin به آدرس زیر این قابلیت را ندارد.
  http://web.itu.edu.tr/kumbasart/type2fuzzy.htm

  • ایران متلب

   با سلام
   بله شما می توانید برای خروجی ها هم تابع عضویت تعریف کنید.

 39. ratin

  لام من این فایل رو خریداری کردم، ولی مکلی ک در GUI وجود دارد اینست که در برنامه شما Export to workspace ندارد، پس عملاً Export to workspace آن استفاده ای ندارد. لطفا توضیح دهید چطور بعد از اینکه ورودی ها و خروجی را تعریف کردیم و قوانین فازی را نوشتیم، چطور آنرا به Export to workspace بیاوریم تا از سیمولینک استفاده کنیم

  • ایران متلب

   سلام
   در قسمت بالا گزینه های برای export داده ها فکر کنم داشته باشد.

 40. amirali

  سلام فایل شما در قسمت GUI گزینه Export to workspace را ندارد، پس چطور آنرا در سیمولینک استفاده کنیم

  • ایران متلب

   export to simulink
   یکی از بلوکهای سیمولینک است که باید از کتابخانه انتخاب کنید و به مدل خود اضافه کنید.

 41. مهدی

  سلام علیکم، آقا دستور addpath تو سیمولینک کار نمیکنه که حالا ما بخوایم از برنامه شما تو محیط سیمولینک استفاده کنیم. لطفا در توضیحات مربوط به این برنامه بنویسید که آقا این برنامه در محیط سیمولینک قابل استفاده نیستو

  • ایران متلب

   مدل سیمولینک را باز کنید و به قسمت
   File -> Model Properties -> Callbacks
   بروید
   در قسمت
   PreLoadFcn
   می توانید دستورات متلب را بنویسید تا در هنگام باز کردن شدن مدل سیمولینک اجرا شوند.

 42. narges

  با سلام و خسته نباشید.
  من هم دقیقا مشکل دوستان در محیط سیمولینک را دارم.
  در توضیحی که قبلا در جواب ها داده اید به PreLoadFcn اشاره کرده اید. امکان توضیح بیشتری در این جا نیست؟ یعنی در این قسمت فایل های متلب فراخوانی کنیم یا آدرس بدهیم؟
  در فایل آموزشی سیمولینک توضیح کامل در مورد PreLoadFcn آمده است؟

  • ایران متلب

   با سلام و تشکر از شما بابت سوالتون
   در سیمولینک برای فراخوانی مقادیر اولیه یا ضرایب ثابت روشهای زیادی وجود دارد. یکی از این روشها نوشتن آنها به صورت دستورات اسکریپی در قسمت PreLoadFcn می باشد. همانطور که از اسم آن می شود. قبل از اینکه سیمولینک مدل را بارگذاری (قبل از اجرا) این دستورات را اجرا می کند.

   به نظرم شما آموزش های سیمولینک را مشاهده بفرمایید :
   آموزش سیمولینک

   آموزش پیشرفته درسیمولینک

 43. غلی

  لظفا بفرمایید مدرس دوره چه کسی هستند. ممنون

  • ایران متلب

   سلام
   مدرس مهندس قیصری
   مدیر گروه ایران متلب

 44. سید

  سیستم استنتاج در نظر گرفته شده برای این تولباکس، ممدانی هستی یا سوگنو؟ ممنون

  • ایران متلب

   سلام
   شما می توانید هر دو نوع را در سیستم فازی نوع 2 در نظر بگیرید.

 45. سحر

  سلام وقت بخیر آیا منظور از فازی نوع دوم همان فازی شهودی است یا این دو باهم متفاوت اند
  با تشکر

  • ایران متلب

   با سلام و احترام
   فازی نوع 2 مفهومی متفاوت با فازی شهودی می باشد.

 46. رامین

  سلام
  من نمیخوام که فازی نوع 2 رو تو متلب پیاده سازی کنم ففط میخوام مفاهیم رو یاد بگیرم ایا در این اموزش مفاهیم کاملا اموزش داده شده یا فقط نحوه پیاده سازی فازی نوغ 2 در متلب هستش

  • ایران متلب

   سلام
   قسمت اعظم این فیلم آموزشی آموزش مفاهیم فازی نوع 2 می باشد.

 47. سحر

  سلام وقتتون بخیر ، ممنون از آموزش های عالیتون

  میخواستم بدونم توابع عضویت ذوزنقه ای هم توی این تولباکس وجود داره یا نه

  اگر نیست چطوری میشه اضافش کرد ممنون

  • ایران متلب

   سلام
   بله شامل می شود.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *